Vali Soytürk muhtarlarla toplantı yaptı
 
Kilis Valisi Recep Soytürk, Yavuzlu Köyünde merkeze bağlı köy muhtarları ile toplantı yaptı.
 
Vali Soytürk, Yavuzluköyündeki merkeze bağlı muhtarlar ile yapılan toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ersin Aslan ile diğer yetkililer katıldı.
 
                        Devamı                       
 
 

 

 
 
Hükümet ile Türk-iş anlaştı
  Devamı 

magazin
 
ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ
  Devamı  

 

 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları
altın fiyatları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

 


 
Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  20261961
Bugün Ziyaretçi :  3626
Aktif Ziyaretçiler :  134

ÖĞRETİLEN DİN DOÜRU MU?
 
DİNİ ÖĞRETMEKLE VAZİFELİ OLANLAR DİNİNİ YAŞAMIYORSA ALLAH'A KARŞI NE DURUMA DÜŞTÜKLERİNİ BİR BİLSELER.
 
Her şeyden önce dinimizi Kur-an-ı Kerim den öğrenmek zorunluğundayız.
BAKARA - 2:Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne). İşte bu Kitap; O'nda hiç(bir açıdan) şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir.
Demek ki Kur-an-ı Kerim takva sahiplerini hidayet olan Allah'ın kitabı; o zaman Kur-an-ı Kerim hidayet dinini anlatan bir kitap. Peki; takva sahibi olma şartı var ayette, takva sahibi değilse hidayetten nasibi olmadığı anlaşılıyor.
 
Önce ayete göre, Allah'ın kitaptan nasiplendirdiği kişiler var. Bu kişiler hüküm vermek, yani “dini şu şekilde yaşamanız gerekir”  demeleri için Allah'ın kitabına çağırmaları gerekmektedir.
AL-İ İMRAN - 23:E lem tera ilellezîne ûtû nasîben minel kitâbi yud’avne ilâ kitâbillâhi li yahkume beynehum summe yetevellâ ferîkun minhum ve hum mu’ridûn(mu’ridûne). Görmedin mi, kendilerine Kitab'tan bir nasip verilenleri? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın Kitab'ına çağrılıyorlar. Sonra da onlardan bir fırka (Kitab'ın hükmünden) yüz çeviriyor. Zaten onlar döneklerdir.
 
Kitaptan nasıl nasip olunur? Sorusu akla geliyor. Ayetlere çağrıldığımıza göre her sözümüzü ayet ile ispat etmek zorunluğunda olduğumuz anlamı çıkıyor.
Rabbimiz kimleri kitaptan nasiplendirir; bakalım.
ANKEBUT - 49:Bel huve âyâtun beyyinâtun fî sudûrillezîne ûtûl ilm(ilme), ve mâ yechadu bi âyâtinâ illez zâlimûn(zâlimûne).
 
Hayır, O (Kur'ân-ı Kerim), ilim verilenlerin sînelerinde beyan olunan âyetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar âyetlerimizi bile bile inkâr etmezler. 
Demek ki rabbimiz ayetleri, ilim verilenlerin sinelerine yani sinelerindeki kalplerine açıklıyor. Nebi resuller indirilen şeriat kitabı kalplerine nur olarak indiriliyorsa, ilim verilenlerin de kalplerine açıklanıyor. Bir sünneti seniye yaşanıyor.
 
Peki, ilim verilenler kimler ki Allah'ın kitabından nasipleniyorlar.
HAC - 54:Ve li ya’lemellezîne ûtul ılme ennehul hakku min rabbike fe yu’minû bihî fe tuhbite lehu kulûbuhum, ve innallâhe le hâdillezîne âmenû ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun (irşad makamının, Velî Resûl'ün, Nebî Resûl'ün) söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, O'na îmân etmeleri, onların kalplerinin O'nu (Allah'ı) idrak etmesi (kalplerinden ekinnetin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması) içindir. Muhakkak ki Allah, âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) mutlaka Sıratı Mustakîm'e hidayet edendir.
 
Kendilerine ilim verilenler kendilerine Allah'ın görevli kıldığı görevlisinin söylediklerinin hak olduğunu bilmeleri ve iman etmeleri nedeni ile Rabbimiz kalplerini idrak ettirmesi söz konusu, sebebi ise bu kişilerin amenu olmaları.
Amenu olmak nedir o zaman? Amenu olsak Allah'ın kitabından nasibimiz olacaktı.
Amenu olan kimdir?
 
HUD - 29:Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû rabbihim ve lâkinnî erâkum kavmen techelûn(techelûne). Ve ey kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak (bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) tard edecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab'lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. 
 
Amenu olan kişilerin muhakkak Rabbimize mülâki olacakları kesin olarak belirtilmiş. Allah'a mülâki olmak Allah'a kavuşmak anlamına gelir. “Yok ya olur mu böyle bir şey” diyenler olacaktır da, Rabbimiz olur diyorken kabul etmemek ne anlama gelir onu yalanlayanlar düşünsün.
YUNUS - 45:Ve yevme yahşuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yeteârefûne beynehum, kad hasirellezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).Ve o gün (AllahûTealâ), gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). Allah'a mülâki olmayı (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı) yalanlayanlar, hüsrandadır (nefslerini hüsrana düşürdüler). Ve hidayete eren kimse(ler) olmadılar (ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar).
 
Neden insanlar Allah'a ulaşmayı dileyecek ki? Kur-an-ı Kerim de böyle bir ifade var mı? Diye soru soran da çok olur. İşte bu Allah'a davete icabet etmek anlamına gelir. Allah'a ulaşabilecek tek bir bedenimiz vardır o da, Allah'ın doğarken gene Allah'ın, insanların şereflenmesi için içimize üflediği ruhudur. Ruh Allah'ın ruhundan verilmiştir ve hiçbir mahlûka verilmemiştir, hatta meleklere bile.
Bunu önce resulü ile insanlara ulaştırıyor. Bütün nebi ve veli resuller insanları Allah'a davet eder. Yani ölmeden önce ölün ifadesi olan ruhunuzu ölmeden sahibi olan Allah'a ulaştırmayı kalben dileyin anlamında bir çağrıdır.
 
KASAS - 87:Ve lâ yasuddunneke an âyâtillâhi ba’de iz unzılet ileyke ved’u ilâ rabbike ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne). Ve Sana indirildikten sonra, Allah'ın âyetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et (Allah'a ulaşmaya çağır). Ve sakın müşriklerden olma!
Allah'ın resulü sizi Allah'a davet edecek ve siz kabul etmeyeceksiniz sonra da dindarım diye fetva vereceksiniz; Allah’ı mı kandırıyorsunuz? Bu inkâr etmekten başka bir şey değildir.
 
AHKÂF - 31:Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû bihî yagfir lekum min zunûbikum ve yucirkum min azâbin elîm(elîmin). Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve O'na îmân edin ki, sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve sizi elîm azaptan korusun. 
AHKÂF - 32:Ve men lâ yucib dâiyallâhi fe leyse bi mu’cizin fîl ardı ve leyse lehu min dûnihî evliyâu, ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin). 
Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalâlet içindedirler. 
 
Davete icabet etmeyen kişi dalalettedir.  Allah'ın emrettiği hidayet dinini yaşamaları da mümkün değildir. İslâm’ın beş şartını din diye insanlara yutturmaya çalışırsınız.
Görülüyor ki birçok kendisini din öğretmekle görevli olduğunun zannı içinde olan kişiler, kitaptan nasipleri olmadığı için Kur-an-ı Kerim dışında bilgilerini sergiliyorlar. Bu söylenenler Allah'ın kitabıyla bir alakası yoksa Allah'a karşı yalan söylemiş olmuyorlar mı?
Kurandan nasiplenmek ancak ayetleri yaşayan birinden öğrenmek ile olur da kitabı kim öğretir sorusuna hep dini eğitim almış veya hafızlardan tavsiye ederler.
 
Kur-an-ı Kerim i ancak bir kişi öğretir o da Allah'ın görevli kıldığı bir elçisi.
CUMA - 2:Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûlbeas eden (görevlendiren) O'dur. Onlara, O'nun (Allah'ın) âyetlerini okur, onları tezkiye eder (nefslerini temizler), onlara Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) ve hikmeti öğretir. Ve daha önce (resûle tâbî olmadan evvel) elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler.
 
Demek ki kitabı Allah'ın görevli kıldığı bir veli resul öğretiyor. Bu resul ayetleri açıklar. Neden başkası değil? Çünkü vahiy lisanını bilen tek bir kişi.
 
MERYEM - 97:Fe innemâ yessernâhu bi lisânike li tubeşşire bihil muttekîne ve tunzire bihî kavmenl uddâ(ludden).Böylece Biz, O'nu (Kur'ân-ı Kerim'i) senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla, takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için.
Rabbimiz her dönem devrin imamı veya müceddit ile Kur-an-ı Kerim in anlatımını anlaşılsın diye yaptırıyor.
 
Her dönem var mı böyle resul olarak bahsedilen kişiler, evet var ve bu Allah'ın dostları sayesinde Allah'ın terbiyesi ile terbiye olup takva sahibi oluyoruz.
A'RAF - 35:Yâ benî âdeme immâ ye’tiyennekum rusulun minkum yekussûne aleykum âyâtî fe menittekâ ve asleha fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).Ey Âdemoğulları! Sizin içinizden, size âyetlerimi anlatan (kıssa eden) resûller geldiği zaman, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslâh ederse (nefs tasfiyesi yaparsa), artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar.   
 
Her dönem kesintisiz insanlar için gelen bu veli resuller tek ayetleri açıklama yetkisine sahiptir. Ancak görevli varsa takva var çünkü o Resulullah gibi Allah'a davet eder ve davete icabet eden takva sahibi olur.
 
RUM - 31:Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne). O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın. 
Demek ki Allah'a davete icabet edip Allah'a yönelen kişi takva sahibi oluyor. Aynı zamanda davete icabet edip Allah'a yönelen kişi hidayete de erer “allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).”(ŞURA-13) Allah'a ulaşmak ise hidayettir. “Kul innel hudâ hudallâhi“Hiç şüphesiz HİDAYET, Allah'ın (Kendisine) ulaştırmasıdır.”(ALİ-İMRAN-73)
Demek ki Allah'a davet eden kişiler hidayeti yaşamak ve Kur-an-ı Kerim i hayatımıza tatbik eden sahabe gibi insanlara sevgi ile davranan insanlar olalım.
 
AL-İ İMRAN - 119:Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tû’minûne bil kitâbi kullih(kullihi), ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).Siz öyle kimselersiniz ki; onlar, sizi sevmedikleri halde siz, onları seversiniz ve siz Kitab'ın bütününe îmân edersiniz. Onlar, sizinle karşılaştıkları zaman: “Îmân ettik.” derler. Ama tenhada, kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden (dolayı), parmak uçlarını ısırırlar. De ki: “Öfkenizle ölün.” Hiç şüphesiz Allah, sinelerde olanı bilir.  
 
İşte Allah'ın dini olan hidayet dinini ancak Kur-an-ı Kerim i yaşayarak dinin sahibi olabilir. Zaten Rabbimiz kimlerin din üzere olduğunu açıklamış;
 
MAİDE - 68:Kul yâ ehlel kitâbi! Lestum alâ şey’in hattâ tukîmûtT evrâte vel İncîle ve mâ unzile ileykum min rabbikum ve le yezîdenne kesîren minhum mâ unzile ileyke min rabbike tugyanen ve kufr(kufren), fe lâ te’se alâl kavmil kâfirîn(kâfirîne).De ki; "Ey Ehli Kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabb'iniz tarafından indirileni, yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey (bir din) üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabb'inden indirilen, mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık senkâfirler topluluğuna üzülme.  
 
ŞİMDİ BU AYETLER IŞIĞI ALTINDA DAVETE İCABET EDEREK ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEYEREK ALLAH’TAN HACET NAMAZI İLE BİZİM TABİ OLMAMIZ GEREKEN İRŞAD MAKAMINI SORARAK HİDAYET ÜZERİ OLMAK MI LAZIM? 
YOKSA BAZILARI VARDIR ALLAH BU ŞEKİLDE ANLATMIŞ.
 
HAC - 8:Ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve lâ kitâbin munîr(munîrin).Ve insanlardan (öyle) kimseler vardır ki; BİR İLME, BİR HİDAYETÇİYE VE NURLU (aydınlatıcı) BİR KİTABA SAHİP OLMAKSIZIN ALLAH HAKKINDA MÜCÂDELE EDER.
EVET, ŞİMDİ BİR DAHA SORALIM ALLAH'IN DİNİNİ YAŞIYOR MUYUZ?
 
Hacet namazını perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya kandil gecelerinde kılınması asildir. Ama bütün gecelerde kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir. Namazda aşağıdaki âyetler okunur: 1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. 2. Rekâtın sonunda : Ettehiyyâtü 3. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir. Allah’tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürsid istenir. Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yan üstü yatılır, 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah’tan mürşid istenir. Eğer kişinin haceti mürşid değil de başka bir hedefe ulaşmaksa (zahirî veya Batıni bir hedef olabilir) o hedefe ulaşmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra baslar. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Bas biraz sağa, sola oynatılarak kulakta kalbin atışlarının, basınç sebebiyle rahatça duyulacağı pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’ı zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir. Eğer ilk namazdan sonra yatıldığında birşey görülmez ise tekrar tekrar, her perşembeyi cumaya bağlayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kılınabilir.
 
dkusman@yahoo.com
 

 

Ekleyen:  Dr. Doğan KUŞMAN
Tarih:  25.10.2018
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Dr. Doğan KUŞMAN Yazıları
KALBİNİZDE SEVGİ VAR MI?Dr. Doğan KUŞMAN [ 4.6.2019 Devamı
KUR-AN-I KERİM MEALİ VEYA TEFSİRİNİ KİMLER YAZAR;Dr. Doğan KUŞMAN [ 10.4.2019 Devamı
İSLÂMIN BEŞ FARZINI YETERLİ GÖRÜYORSANIZ;Dr. Doğan KUŞMAN [ 9.3.2019 Devamı
SIRATI MUSTAKİM ÜZERİNDE OLMAKDr. Doğan KUŞMAN [ 6.1.2019 Devamı
KİBRİNİZ OLMASADr. Doğan KUŞMAN [ 11.12.2018 Devamı
YAŞADIĞIMIZ OLAYLARDAN BİR MESAJ ALABİLİYOR MUYUZ?Dr. Doğan KUŞMAN [ 6.9.2018 Devamı
CEMAATLERİN İSLÂMİYETTE Kİ YERİ;Dr. Doğan KUŞMAN [ 2.8.2018 Devamı
TARİKAT, SİZCE DİNİMİZDE VAR MIDIR?Dr. Doğan KUŞMAN [ 14.7.2018 Devamı
MÜ'MİNLERDEN MİYİZ?Dr. Doğan KUŞMAN [ 29.6.2018 Devamı
DİNİ PARAYLA SATANLARDr. Doğan KUŞMAN [ 2.6.2018 Devamı
İNANIYORUM DEMEKLE İMAN SAHİBİ OLUNMAZDr. Doğan KUŞMAN [ 27.5.2018 Devamı
ŞEFAATE NASIL SAHİP OLUNURDr. Doğan KUŞMAN [ 22.4.2018 Devamı
RABBİMİZ İLE İBLİSİN, İNSANIN YARATILIŞDA ARALARINDA GEÇEN KONUŞMA.Dr. Doğan KUŞMAN [ 29.3.2018 Devamı
İSLÂM DİNİNİ BİLMEK İÇİN DİPLOMA MI LAZIM? Dr. Doğan KUŞMAN [ 15.3.2018 Devamı
İMAN ETMEK.Dr. Doğan KUŞMAN [ 8.3.2018 Devamı
Allah sizi seviyor mu?Dr. Doğan KUŞMAN [ 7.2.2018 Devamı
Dini yaşıyor musunuz?Dr. Doğan KUŞMAN [ 27.12.2017 Devamı
Ilımlı ve radikal İslamDr. Doğan KUŞMAN [ 18.11.2017 Devamı
MUTLU MUSUNUZ? Dr. Doğan KUŞMAN [ 15.9.2017 Devamı
KUR’AN MI? HADİS Mİ?Dr. Doğan KUŞMAN [ 29.7.2017 Devamı
RAMAZANDA ALLAH NE İSTİYORDr. Doğan KUŞMAN [ 29.5.2017 Devamı
ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ! ERÇEKTEN Mİ?Dr. Doğan KUŞMAN [ 7.4.2017 Devamı
DİNİ NE ZANNEDİYORSUNUZ?Dr. Doğan KUŞMAN [ 17.3.2017 Devamı
CENNETE KİMLER GİRER?Dr. Doğan KUŞMAN [ 13.2.2017 Devamı
HİMMETE MUHTAÇ DEDE KALDI Kİ HİMMET EDEDr. Doğan KUŞMAN [ 20.1.2017 Devamı
Ölümden sonra yaşamDr. Doğan KUŞMAN [ 24.12.2016 Devamı
Mutluyum demeyinDr. Doğan KUŞMAN [ 9.12.2016 Devamı
ŞERİAT NEDİR? Dr. Doğan KUŞMAN [ 25.11.2016 Devamı
TARİKATA KARŞI OLANLARADr. Doğan KUŞMAN [ 12.11.2016 Devamı
Dr. Doğan KUŞMAN [ 12.11.2016 Devamı
OKU EMRİ;Dr. Doğan KUŞMAN [ 24.10.2016 Devamı
RESUL’Ü SEVDİĞİNİ SÖYLEYİP, SÖYLEDİKLERİNİ YAPMAYANLARA SESLENİYORUM;Dr. Doğan KUŞMAN [ 14.10.2016 Devamı
AYETİ ANLAMAK YETMİYOR,Dr. Doğan KUŞMAN [ 21.8.2016 Devamı
ALLAH'IN DİNİNİN DOĞRU YAŞANMASI NASIL OLACAKDr. Doğan KUŞMAN [ 5.8.2016 Devamı
KALBİNİZ DE HAYIR VAR MI?Dr. Doğan KUŞMAN [ 23.7.2016 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  4  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

ERGENEKON'DAN ESTERGON'A
Bekir COŞKUN

Kasket-yemeni-külah…
Yekta Güngör ÖZDEN

Siyasal Bilanço
Prof. Dr. Hikmet Y CELKAN

DEMOKRASİ ÜZERİNE - II
Hüseyin TOPRAK

BİR BAŞINA BİR KENT; KİLİS…
M. Yahya EFE

“Bayramlar bayram ola”
Nurcan OFLUOĞLU ŞEN

Şeytan kulağımın dibinde…
Orhan SELEN

GÖRMEK İSTEYENLERE
Harika ÖREN

Sonbahar’da görüşmek üzere…
Belma Demir AKDAĞ

KAZDAĞLARINDA ALTIN İÇİN BİNLERCE CAN GİTTİ
Sevgi Ünal

SİYANÜRLENEN HAYALLERİMİZ
Arzu KÖK

Satılan, Kirletilen Cennet
Münevver ÖZCAN

BABALIK SINAVINI GEÇENLERE SEVGİLERLE
Ayten YAVAŞÇA

“Gönlümün bülbülüsün”
Handan ÇÖLAŞAN

Murat Dedeman Hayatını Kaybetti
Ahmet GÖKSAN

ÇIKARILACAK DERS
Aslı ASLANER

YİNE YENİ YENİDEN DEĞİŞEN EĞİTİM SİSTEMİ
Dr. Doğan KUŞMAN

KALBİNİZDE SEVGİ VAR MI?
Nejat TAŞKIN

NE YAZSAM DİYE DÜŞÜNÜYORUM
Metin Mercimek

EFSANEVİ BİLGE "DEDE KORKUT"
Fevziye ŞİMDİ

MASAL TÜRLERİ
Oktay ZERRİN

SEVGİ TOPLUMUNDAN ŞİDDET TOPLUMUNA !
Şahika ÖNER

ANTALYA RENGARENK
Mahmut SELÇUK

Ve kar yağar...
Melek Adalet ÖNOL

Yıllar geçmemiş gibi sev
Sevinç ŞİMŞEK

Kaz dağları ölüyor
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Elveda TANIK

MANSUR YAVAŞ! SAKIN CEVAP VERME!...
Nevin BALTA

Lozan Zaferinin 96. Yıl Dönümü

 

 

 
Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam