Meterolojiden, Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

 Devamı    
 
Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü
Devamı  
 

 

 
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani Telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  Devamı 

magazin
 
 
Türkoloji Alimi  
 
Kilisli Muallim Rif'at Bilge

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24198158
Bugün Ziyaretçi :  5399
Aktif Ziyaretçiler :  133

Sonu nereye varır?
 
Gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı, baş­kan­lık he­ve­si­ni ger­çek­leş­tir­mek için ça­ba­la­rı­nı ar­tır­mak­ta, bil­gi­si ol­ma­dı­ğı be­lir­gin ko­nu­la­rı, kav­ram­la­rı kul­la­na­rak oy sağ­la­ma­ya ağır­lık ver­mek­te­dir. Ken­din­de güç­ler bu­lun­du­ğu ku­run­tu­su­na ka­pıl­mış ola­cak ki ön­ce­ki söy­le­dik­le­ri­ni unu­tup ter­si­ne ye­ni söz­ler söy­le­mek­te, in­san­la­rın her de­di­ği­ne ina­na­ca­ğı­nı, ge­re­ği­ni mut­la­ka ya­pa­ca­ğı­nı san­mak­ta­dır. Eği­ti­mi, de­ne­yi­mi, geç­mi­şi, ner­den gel­di­ği bel­li. Er­doğan’­ın İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’n­dan De­niz Bay­kal kat­kı­sıy­la baş­ba­kan­lı­ğa ge­çi­şi si­ya­sal ta­ri­hi­mi­zin il­ginç bir say­fa­sı­nı oluş­tur­mak­ta­dır.
Bil­gi­si­nin, kül­tü­rü­nün ye­ter­li ol­ma­dı­ğı be­lir­gin ko­nu­lar­da alı­şıl­mış, ge­li­şi­gü­zel ko­nuş­ma­la­rı­nın ye­ni­le­rin­den bi­ri de “..dev­le­ti ano­nim şir­ket gi­bi yö­net­me­k”­le tep­ki top­la­mış­tır. Ala­nıy­mış, uz­ma­nıy­mış gi­bi ana­ya­sa­cı­lık tas­la­ma­sıy­la re­jim de­ğer­len­dir­me­le­ri ya­pı­yor. “A­no­ni­m” söz­cü­ğü­nün an­la­mı­nı ye­te­rin­ce bil­di­ği­ni san­mı­yo­ruz. “Şir­ke­t” söz­cü­ğüy­le de bir ti­ca­ret ya­pı­sı­nı amaç­la­dı­ğı açık. Si­ya­se­ti ti­ca­ret­le bir tut­ma­sı pa­ra­sal de­ne­yim­le­ri­ne bağ­lı ol­sa ge­rek. Dev­let ya­pı­sı, ama­cı ve gö­rev­le­riy­le bağ­daş­ma­sı ola­nak­sız. Ben­zet­me ve eş tut­ma­sı, ken­di yö­ne­tim bi­çi­mi­nin ne ola­ca­ğı­nı, yö­ne­ti­mi­nin na­sıl ola­ca­ğı­nı an­lat­mak­ta, olum­suz kes­ti­rim­le­re yol aç­mak­ta­dır.
 
Açı­lım
 
Ano­nim söz­cü­ğü, be­lir­siz­lik, ad­sız­lık­la baş­la­yan, bir el­de top­lan­ma­yı de­ğil, da­ğı­lı­mı ön­gö­ren ya­pı­lan­ma­yı an­la­tır. Ano­nim şir­ket, ana­ma­lı (ser­ma­ye­si) pay­la­ra ay­rıl­mış, sa­hip­le­ri pay­la­rı öl­çü­sün­de so­rum­lu tu­tu­lan ti­ca­rî or­tak­lık­tır. Şir­ke­tin her an el de­ğiş­tir­me­si, dev­le­tin tek­li­ği, tüm­lü­ğü, sü­rek­li­li­ği ve ba­ğım­sız­lı­ğıy­la kar­şı­laş­tı­rı­lın­ca ve kâr ama­cı gö­ze­til­di­ğin­de yö­ne­tim bir­lik­te­li­ği as­la sa­vu­nu­la­maz. Yü­rür­lük­te­ki Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu­’nun 338. mad­de­si şir­ke­tin ku­ru­lu­şu, 359. mad­de­si de yö­ne­tim bi­çi­mi­ni dü­zen­le­miş­tir. Bun­la­rın dev­le­te uy­gu­lan­ma­sı­nı is­te­mek, dev­le­tin ne ol­du­ğu­nu an­la­ma­mak­la bir­dir. Dev­le­tin ya­pı­sı­nı, ka­rak­te­ri­ni de­ğiş­ti­ren, boz­mak­tan öte bir tür ken­di­ne öz­gü dev­let kur­ma­yı amaç­la­yan öne­ri dü­şün­dü­rü­cü­dür. Şim­di bun­la­rı is­te­yen kim­se, iliş­ki­le­ri sı­cak olan Or­ta­do­ğu­’nun emir, sul­tan, kral un­van­lı din­ci yö­ne­ti­ci­le­rin­den et­ki­le­nip iler­de pa­di­şah­lık, ha­li­fe­lik öne­rir­se ne ola­cak?

Ön­le­yi­ci, en­gel­le­yi­ci bir gü­ven­ce var mı? Ana­ya­sa­’yı din­le­me­di­ği­ne, an­dı­na ay­kı­rı dav­ran­dı­ğı­na, güç­le­ri de avuç­la­rı içi­ne al­dı­ğı­na gö­re bir ol­du­bit­ti­yi ya­şa­ma ge­çir­me­si du­ru­mun­da ne ya­pı­la­cak? Tut­ku­la­rın, taş­kın­lık­la­rın so­nu ne­re­ye va­ra­cak? İk­ti­da­rın ip­li­ği pa­za­ra çı­kı­yor, RTE ip­le­ri elin­de tut­ma­ya ça­lı­şı­yor. Muh­tar­la­rı top­la­ya­rak nu­tuk atıp gün­lük si­ya­set ya­pı­yor.
 
Acı olan
 
Top­la­nan ya da me­rak­la bir ara­ya ge­len ka­la­ba­lı­ğın hay­kı­rı­şı, çir­kin söz­ler­le kar­şıt­la­rı kı­na­yı­şı, çıl­gın­ca al­kış­lan­ma­sı bir ya­na, be­lir­li dü­zey­de­ki kim­se­le­rin ko­nu­yu araş­tı­rıp in­ce­le­me­den, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ner­den ne­re­ye gel­di­ği­ni gö­zet­me­den, ge­rek­li de­ğer­len­dir­me­yi yap­ma­dan Bay RTE­’yi al­kış­lar­la des­tek­le­me­si üzün­tü­le­ri ağır­laş­tır­mak­ta­dır. Utan­dı­rı­cı, il­kel gö­rün­tü­ler iz­len­mek­te, Tür­k’­ü, Türk Ulu­su­’nu an­ma­yan kim­se Türk Bay­rak­la­rı­’y­la kar­şı­la­nıp uğur­lan­mak­ta­dır.

Dev­le­ti yık­mak, ül­ke­yi böl­mek, ulu­su ayır­mak için ya­ban­cı­la­rın des­te­ğiy­le on­ bin­ler­ce yurt­ta­şı­mı­zın ka­nı­na gir­miş te­rör ör­gü­tü li­de­ri­ne kim­se­ye ta­nın­ma­yan ola­nak­lar ta­nı­nı­yor, dev­let gi­bi kar­şı­ya alı­nıp gö­rüş­le­rin­den me­det umu­lu­yor, te­rö­rü bas­tır­ma ba­şa­rı­sı­nı ba­şa­rı­sız­lı­ğa dö­nüş­tü­ren ik­ti­dar ör­gü­te ve yan­daş­la­rı­na muh­taç du­ru­ma dü­şü­yor. Bu ağır iniş gö­ze­til­mi­yor. Şim­di de “sü­reç, iz­le­me ku­ru­lu­” kav­ga­sı var.

Ay­dın­lar hal­kı uyar­mak­ta ye­ter­siz ka­lı­yor. İnanç ba­ğım­lı­sı, si­ya­set kö­le­si du­ru­mu­na dü­şü­yor­lar. Si­ya­sal par­ti­le­rin de ide­olo­ğu (dü­şün­gü­cü diz­ge­si oluş­tu­ran, ül­kü­le­ri be­lir­le­yen kim­se) yok. Top­lum, din­sel söy­lem­ler, ak­ça­lı çı­kar­lar, yar­dım ve ar­ma­ğan­lar­la kan­dı­rı­lı­yor. Si­ya­se­tin soy­lu ol­ma­dı­ğı yer­de top­lum­sal ya­şa­mın gü­ven­ce­li, ay­dın­lık ve sağ­lık­lı ol­ma­sı düş ol­mak­tan öte­ye ge­çe­mez.
 
İl­ginç du­rum­lar
 
Bay RTE Harp Aka­de­mi­le­ri­’n­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Fet­hul­lah ce­ma­atiy­le bir­lik­te­lik­le­ri­ni ör­tüp ken­di­le­ri­ni kur­tar­mak için sav­cı­lık­tan mağ­dur­lu­ğa ge­çiş ya­pa­rak al­da­tıl­dık­la­rı­nı an­la­tıp dö­nüş yap­tı. Ko­mu­tan­la­ra, bi­lim adam­la­rı­na, ya­zar­la­ra çek­ti­ri­len ezi­yet­le­ri, has­ta­lık­la­rı, ölüm­le­ri, hak­sız­lık­la­rı unut­ma­nın ola­nak­sız­lı­ğı­nı gö­zar­dı ede­rek unut­tur­ma­ya ça­lı­şır­ken bir şe­yi or­ta­ya koy­du: Al­da­tıl­mış, al­dan­mış, ba­şa­rı­sız baş­ba­kan­lı­ğı. Aca­ba as­ker­le­rin hep­si­ni inan­dır­dı mı? İl­ginç du­ru­mun en ye­ni­si de İm­ra­lı-Kan­dil gö­rüş­me­le­ri­ni yad­sı­ma an­la­mın­da­ki “sü­reç ve iz­le­me ku­ru­lu­” ko­nu­sun­da ik­ti­dar­la düş­tü­ğü an­laş­maz­lık ve si­ya­sal dü­ze­yin dü­şü­şü­nü gös­te­ren kar­şı­lık­lı söz­ler, ka­ra­la­ma, suç­la­ma ve utan­dı­rı­cı tu­tum­lar. Se­çim, kur­tu­luş fır­sa­tı ola­rak bek­len­mek­te­dir.
 

 

Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  30.3.2015
İzlenme:  1422
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

KEMALİST TÜRKÇÜLÜK
Hüseyin TOPRAK

NEZAKET VE POLİTİKANIN DİLİ…
M. Yahya EFE

KİŞİLİĞİN ÖZÜ SEVGİDİR
Orhan SELEN

BEN NAKİLCİYİM…
Harika ÖREN

ATATÜRK TÜRK KADINI’nı GÖRDÜ.
Belma Demir AKDAĞ

HAYIRLAR VE SINIRLAR
Arzu KÖK

Bu Vatan Bizim
Metin Mercimek

KISKANÇLIK SEVGİ VE İLGİ EKSİKLİĞİ OLABİLİR
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Ahmet GÖKSAN

UZLAŞININ TEMELİ
Handan ÇÖLAŞAN

Çağımızın Yeni Hastalığı
Elveda TANIK

MANSUR YAVAŞ! SAKIN CEVAP VERME!...
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

ZÜLFÜ LİVANELİ VE 94 SEÇİMLERİ
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

YAHYA EFE AĞIR AMELİYAT GEÇİRD
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Şahika ÖNER

BİR KIŞ MASALI; SALDA
Sevinç ŞİMŞEK

Şüphe
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

DOSTLARA DUA
Samet Şimşek

ENGEBELER
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam