Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24546328
Bugün Ziyaretçi :  705
Aktif Ziyaretçiler :  48

HASTALIK
 
Ki­şi­sel boş­luk­la­rı­mız­dan ve za­yıf­lık­la­rı­mız­dan bi­ri de de­ğer­bil­mez­lik­tir. Özel­lik­le si­ya­sal ya­şam­da ner­den ne­re­ye ve ne­le­re kat­la­na­rak, ne­le­ri gö­ğüs­le­ye­rek, ne­ler çe­ke­rek gel­di­ği­mi­zi bil­me­yen­ler, ger­çek­le­ri unu­tup unut­tu­ra­rak, ken­di­le­ri­ni öne çı­kar­ma ça­ba­sın­da­dır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı ve­ri­le­rek yur­dun kur­ta­rıl­ma­sın­dan son­ra bü­yük bir yurt­se­ver­lik­le ku­rul­du­ğu­nu, za­ma­nın ge­rek­le­ri, or­ta­mın ko­şul­la­rı ve ni­ce yok­sun­luk­lar, güç­lük­ler atı­la­rak Türk Dev­ri­mi atı­lım­la­rıy­la uy­gar­lı­ğın ve çağ­daş­lı­ğın ola­nak­la­rı­na ka­vu­şul­du­ğu­nu, Dün­ya Eko­no­mik Buh­ra­nı ve İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’nın yı­kım­la­rıy­la ateş­le­ri dı­şın­da ka­lı­na­rak de­mok­ra­si­ye ge­çil­di­ği­ni, kö­tü ni­yet­li­ler, bağ­naz­lar ve sap­kın­lar sü­rek­li yad­sı­mak­ta, bu­gün­kü ya­pı­mı­zı ku­rup ka­za­nan­la­rı kö­tü­le­mek­te­dir.
 
Gü­nü­müz­de kul­la­nı­lan Arap­ça kö­ken­li “mün­ki­r” söz­cü­ğü “in­kâr eden, Tan­rı­’nın var­lı­ğı­na inan­ma­ya­n” an­la­mın­da, bu­gü­nün di­liy­le “yad­sı­ma­”yı an­la­tır. Fars­ça kö­ken­li “nan­kö­r” söz­cü­ğü de “i­yi­lik­ten an­la­ma­yan, iyi­li­ğin de­ğe­ri­ni bil­me­yen, iyi­li­ği gö­zar­dı ede­n” an­lam­la­rı­nı ta­şır. Ki­şi­sel bo­zuk­luk­lar­dan bi­ri, ger­çek­le­ri, de­ğer­le­ri yad­sı­mak, bi­ri de iyi­lik­le­rin de­ğe­ri­ni bil­me­mek­tir. Son yıl­lar­da cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­la­rıy­la Türk Dev­ri­mi­’nin kah­ra­man­la­rı inanç sö­mü­rü­cü­le­ri­nin ka­ra­la­ma ve suç­la­ma tah­ta­sı (he­de­fi) ya­pıl­mış­tır. Ken­di­le­riy­le kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı dü­şü­nül­me­ye­cek, ye­tiş­me­le­ri ola­nak­sız ki­şi­le­re ve ki­şi­lik­le­re kar­şı dü­zey­siz in­san­la­rın amaç­lı yak­la­şı­mı­nın hiç­bir öne­mi yok­tur.
 
Ku­ru­luş yıl­la­rı ve son­ra­la­rı
İdam fer­man­la­rı­nı hi­çe sa­yan kah­ra­man­lar, ölüm-ka­lım sa­va­şı­nı ka­za­na­rak top­rak­la­rı­mı­zı ve in­san­la­rı­mı­zı kur­tar­dı­lar. Son­ra en ya­kın ar­ka­daş­la­rı­nın Os­man­lı bağ­lı­lı­ğı­na da­ya­nan “pa­di­şah­lık ve ha­li­fe­li­k” öne­ri­le­ri­ni red­de­de­rek halk de­mok­ra­si­si cum­hu­ri­ye­ti ger­çek­leş­tir­di­ler. Son za­man­lar­da bi­ri çı­kıp “İ­ki ay­ya­ş” ka­ra­la­ma­sın­da bu­lun­du. Bir baş­ka­sı “1930’lu yıl­lar­da de­ği­li­z” de­di. RTE son ko­nuş­ma­la­rın­da ger­çek dı­şı olay­lar­la İNÖ­NÜ­’yü suç­lu­yor. Da­ha ön­ce­le­ri ne­ler de­di­ği­ni de­ğer­bi­lir in­san­la­rı­mız unut­ma­mış­tır. Bu in­san­lık ve ter­bi­ye dı­şı ni­te­le­me­ler­le sal­dı­rı­lar kar­şı­sın­da özet­le geç­miş­le bu­gü­nü kar­şı­laş­tı­ra­lım:

Lâ­ik cum­hu­ri­ye­ti ku­ran­lar sul­tan­lık yö­ne­ti­mi ye­ri­ne eşit­lik­çi, çağ­daş hu­kuk yö­ne­ti­mi­ni seç­ti­ler. Şim­di­ler­de sul­tan­lık ve ha­li­fe­lik özen­ti­le­rin­den ge­çil­mi­yor. Ku­ru­cu­la­rı­mız, Bay­ra­ğı­mı­zı yük­sek­ler­de dal­ga­lan­dır­dı­lar, şim­di Bay­ra­ğı­mı­zı as­ke­rî alan­la­ra gi­re­rek in­di­rip ye­re atan­lar ya­ka­la­na­mı­yor. Ku­ru­lu­şun­da ulu­sal ege­men­li­ğe da­ya­nan cum­hu­ri­ye­tin gü­nü­müz­de ana­ya­sal ni­te­lik­le­ri çe­ki­nil­me­den yad­sı­nı­yor, çiğ­ne­ni­yor. Cum­hu­ri­yet­çi­ler, Os­man­lı borç­la­rı­nı öde­yip al­tın bi­ri­ki­mi yap­tı­lar, şim­di açık­lar­dan, borç­lar­dan, enf­lâs­yon ar­tı­şın­dan ve ya­şam güç­lü­ğün­den çe­ki­len sı­kın­tı­lar da­ya­nıl­maz bo­yut­la­ra ulaş­tı. Dev­le­ti ku­ran­la­rın ma­ğa­za­la­rı, otel­le­ri, ge­mi fi­lo­la­rı, özel uçak­la­rı, mil­yar do­lar­la­rı ko­nu­lan ka­sa­la­rı ve ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, sı­fır­la­may­la ka­çı­rı­lan pa­ra­la­rı yok­tu, şim­di öy­le mi? Ata­tür­kü­mü­zün re­sim­le­ri çöp­le­re atıl­dı, hey­kel­le­ri­ne ve büst­le­ri­ne sal­dı­rıl­dı. Cad­de­ler­den ve okul­lar­dan adı si­lin­di. “T.C.” sim­ge­si sö­kül­dü. “Ne Mut­lu Tür­k’­üm Di­ye­ne­” öz­de­yi­şi kal­dı­rıl­dı.
An­dı­mız ya­sak­lan­dı.

Cum­hu­ri­yet­le amaç­la­nan de­mok­ra­si­yi ge­ti­ren­ler yok­tan var et­ti­ler. On­la­rın ka­zan­dır­dık­la­rı, özel­leş­tir­me adı al­tın­da yağ­ma­lar­ca­sı­na sa­tıl­dı, el­den çı­ka­rıl­dı. Yer­le­ri­ne ko­nu­lan önem­li bir şey yok. On­lar, is­yan­la­rı bas­tı­rıp ül­ke­nin tüm­lü­ğü­nü, ulu­sun bir­li­ği­ni sağ­la­dı­lar. Son yıl­lar­da inanç sö­mü­rü­sü ve ki­mi ödün­ler­le ül­ke bö­lün­me, ulus par­ça­lan­ma aşa­ma­sı­na gel­di. On­lar, 2. Dün­ya Sa­va­şı­’nın ate­şin­den ko­ru­du­lar, da­ha ön­ce pakt­lar­la böl­ge ba­rı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di­ler, Yu­na­nis­tan Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i No­bel Ba­rış Ödü­lü­’ne aday gös­ter­di. Şim­di, tüm ko­şul­lar­la iliş­ki­ler sı­fır­lan­dı­ğı gi­bi, Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri’y­le de iliş­ki­ler so­ğu­du, te­rör ör­gü­tüy­le ba­şa çı­kı­la­ma­dı. “Yurt­ta ba­rış, dün­ya­da ba­rı­ş” il­ke­si ku­ru­cu­la­rın­dır.
 
Cum­hu­ri­yet­çi ger­çek de­mok­rat­lar, in­san­lı­ğı üs­tün tut­tu­lar. İnanç­la­ra say­gı­nın ör­nek­le­ri­ni ver­di­ler, son yıl­lar­da ken­di inan­cı­nı ken­di di­liy­le duy­ma mut­lu­lu­ğu­nu kö­tü­le­ye­rek kal­dı­rıp eza­nı Arap­ça’­ya çe­vir­di­ler. Ulu­sal eği­ti­mi yık­tı­lar. Top­lum­sal ba­rış, ulu­sal da­ya­nış­ma se­çim slo­ga­nın­dan öte­ye ge­çe­mi­yor. Ka­dın­la­ra sal­dı­rı da­ya­nıl­maz bo­yut­la­ra gel­di. Ka­yır­ma­lar al­dı yü­rü­dü. Dil kir­len­di. Ah­lâk, ada­let, onur yad­sı­nır ol­du. Gös­te­riş, ya­lan, çı­kar, par­ti­zan­lık art­tı. Mez­hep ça­tış­ma­la­rı, ta­ri­kat­çı­lık, ce­ma­at­çi­lik yo­ğun­laş­tı.

İş­te ka­ran­lık tab­lo. İş­te gü­nü­müz Tür­ki­ye­’si.
 
Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  14.7.2014
İzlenme:  1962
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam