Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24546262
Bugün Ziyaretçi :  639
Aktif Ziyaretçiler :  455

Geçen aydan gelecek aya
 
Bi­çim­sel ola­rak ay­rıl­mış sa­yıl­dı­ğı par­ti için oy is­te­yen, ka­dın­la­rın ete­ği­ni di­li­ne do­la­yan gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı ya­sa­ma or­ga­nı­na da buy­ruk ver­mek­te, yan­sız­lı­ğı­nı gö­zar­dı edip gün­lük par­ti tar­tış­ma­la­rı­na da ka­tıl­mak­ta­dır. Ken­di­ne öz­gü bir dü­zen (sis­tem, re­jim) ta­sar­la­dı­ğı açık­tır. Ye­ri­ne baş­ba­kan­lı­ğa ge­tir­di­ği A. Da­vu­toğ­lu­ da “..bir kez da­ha ak­par­ti gru­bu ola­rak des­tan yaz­dı­nı­z” di­ye­rek bü­yü­ğün­den ge­ri kal­ma­dı­ğı­nın, kal­ma­ya­ca­ğı­nın gö­rün­tü­le­ri­ni sı­ra­la­mak­ta­dır. Gi­di­şat, her şe­yin ik­ti­dar ve tek adam­lık için ser­gi­len­di­ği­ni, ko­ta­rıl­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Pro­je­ler, top­lan­tı­lar, mi­ting­ler, afiş­ler, dö­viz ve pos­ter­ler, ba­ğış­lar, yar­dım­lar, gi­der­ler, ba­ba­lan­ma­lar, bö­bür­len­me­ler, mes­cit ve ca­mi ya­pım­la­rıy­la, top­lu açı­lış­lar. Be­le­di­ye des­tek­li va­kıf­lar, öğ­ren­ci yurt­la­rı, yol­lar, ge­çit­ler, her şey se­çim için. Ki­mi af­lar, ba­ğı­şık­lık­lar, yan­daş be­le­di­ye­le­re ay­rı­ca­lık ve des­tek­ler.. Baş­ba­ka­nın yan­lış­lar do­lu ko­nuş­ma­la­rı da.

İn­san­lık de­ğer­le­ri­ni ve ni­te­lik­le­ri­ni yan­sı­tan olum­lu ve olum­suz tu­tum ve dav­ra­nış­lar sü­rü­yor. ATA­TÜR­K‘­ün en ya­kın si­lâh ar­ka­da­şı, TBMM Garp Cep­he­si Or­du­la­rı Ko­mu­ta­nı, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı Baş­de­le­ge­si, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk Baş­ba­ka­nı, İkin­ci Cum­hur­baş­ka­nı, ana­mu­ha­le­fet li­de­ri ve Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su üye­si İS­MET İNÖ­NÜ­‘ye sal­dı­ran rek­lâm­cı ha­nım mil­let­ve­ki­li­nin ya­sa­ma or­ga­nın­da bu­lun­ma­sı çok dü­şün­dü­rü­cü­dür. De­ğer­bil­mez­li­ğin, ay­maz­lı­ğın, sal­dır­gan­lı­ğın, öl­çü­süz­lü­ğün ve ki­mi olum­suz­luk­la­rın çir­kin­li­ği­ni içe­ren yö­ne­liş “ yap­ma­cık özü­r”­le ge­çiş­ti­ri­le­mez, ba­ğış­la­na­maz. İs­yan­cı ar­dı­lı ol­mak el­ver­mez.
 
Söz­de de­mok­ra­si
AB­D’­den ve Av­ru­pa­’dan esen uya­rı ve kı­na­ma rüz­gâr­la­rı, eleş­ti­ri de­ni­le­rek yu­mu­şa­tı­lı­yor. AKP ik­ti­da­rı bil­di­ğin­de di­re­ni­yor. Söz­de iç gü­ven­lik ta­sa­rı­sı söz­de de­mok­ra­si­nin kı­lı­fı­dır. Şim­di­ler­de “pa­ra­lel-ce­ma­at”­in üs­tü­ne atı­lan or­tak kö­tü­lük­ler göz­da­ğı, bas­kı, gö­zal­tı ve hu­kuk­suz yar­gı­la­ma­lar­la sü­rü­yor. Sin­dir­me gi­ri­şim­le­ri yan­sız ga­ze­te­ci­ler­den man­ken­le­re uzan­dı. Gü­ney­do­ğu­da kör ve sa­ğır­ca­sı­na aşı­rı hoş­gö­rü­lü ik­ti­dar öbür böl­ge­ler­de bas­kı­la­rı­nı ar­tı­rı­yor. Se­çi­me gi­der­ken kar­şıt­lık­la­rı sus­tur­mak için hu­kuk­suz­lu­ğa ka­yan yö­ne­tim ezi­yet ve iş­ken­ce sa­yı­la­cak tu­tum­lar­dan ka­çın­mı­yor. Kürt­çü­le­rin ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le ulu­sal ya­pı­yı bo­za­cak te­rör­lü da­yat­ma­la­rı­na söz­de “çö­züm sü­re­ci­” sa­vıy­la ka­pı­yı açan ik­ti­dar üç kat­lı tü­nel­ler­le seç­me­ne açıl­ma­ya baş­la­dı.

Yö­ne­ti­min baş­la­rıy­la bir­lik­te al­tın­da­ki­ler ko­num­la­rı­nın ge­rek­le­ri­ne, ma­kam­la­rı­nın say­gın­lı­ğı­na ay­kı­rı ko­nuş­ma­la­rıy­la top­lum­sal ba­rı­şı her gün bir ye­rin­den yı­kı­yor­lar. Bü­yük suç­lar giz­len­mek­te, kü­çük suç­lar “iş ol­su­n” tü­rün­den iz­len­mek­te­dir. Ön­ce­le­ri ol­ma­yan din­le­me, iz­le­me, düz­me­ce ka­nıt, hem sa­nık hem ta­nık, giz­li ta­nık, yar­gıç ve sav­cı de­ğiş­tir­me, ku­tu, ka­sa, sı­fır­la­ma olay­la­rı ik­ti­da­rın bil­gi­siz, an­la­yış­sız, be­ce­rik­siz yö­ne­ti­mi­nin ya­rat­tı­ğı or­tam­da oluş­tu. İn­san­lı­ğa, ah­lâ­ka, onu­ra, uy­gar­lı­ğa, yurt­taş­lı­ğa uy­ma­yan du­rum­la­rın ya­şan­dı­ğı ib­ret­le iz­le­ni­yor. İç­ti­ği su­yu, ye­di­ği ek­me­ği ya­ra­şır kıl­ma­yan yak­la­şım­la­rıy­la ki­mi so­rum­lu­la­rın ya­van­lık ve yüz­süz­lü­ğü dü­zey­le­ri­ni açı­ğa vur­mak­ta­dır. Ger­çek­te de­ğil, söz­de ve bi­çim­sel bir de­mok­ra­si var. De­mok­ra­si­yi se­çim san­dık­la­rıy­la sı­nır­lı tu­tan ulu­sal is­tenç (mil­lî ira­de) sö­mü­rü­sü de­mok­ra­si­yi yoz­laş­tı­rıp yok eden­le­rin dil­le­rin­de, o ka­dar. İk­ti­dar, yal­nız ken­di­ni dü­şü­nü­yor. 15 Mart Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı yıl­dö­nü­mü ko­nuş­ma­la­rın­da ik­ti­dar­cı­la­rın Mus­ta­fa Ke­ma­l‘­i unut­ma­la­rı, unut­tur­ma ça­ba­la­rı ile ki­mi va­li­le­rin de utan­dı­rı­cı tu­tum ve ko­nuş­ma­la­rı ni­te­lik­le­ri­ni be­lir­gin kıl­mış­tır.
 
Öz­le­nen
Yü­re­ğe, be­yi­ne, vic­da­na ses­le­niş yok. Hep ke­se­ye, ka­sa­ya, mi­de­ye, ya­ra­ra, çı­ka­ra ve­ri­len söz­ler, ta­nı­na­cak se­çim ola­nak­la­rı, ka­yır­ma­lar, ay­rı­ca­lık­lar gün­dem­de. Ya­şam güç­lü­ğü, pa­ha­lı­lık, enf­lâs­yon, kay­na­ğı be­lir­siz var­lık edin­me­ler, yok­sun­luk, iş­siz­lik, özel­lik­le üni­ver­si­te­li iş­siz­ler, eği­tim­de­ki bo­zuk­luk, yar­gı­da­ki gü­ven­siz­lik, has­ta­lık, ilâç sı­kın­tı­sı, aç­lık, emek­li­le­rin so­run­la­rı ge­re­ken il­gi­yi gör­mü­yor. Gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı­nın Mer­kez Ban­ka­sı yö­ne­ti­mi­ni “va­ta­na iha­ne­t”­le suç­la­yan ağır sal­dı­rı­sı­nın eko­no­mi­ye ver­di­ği za­rar­lar gö­zar­dı edi­li­yor. Bay RTE kav­ga­cı tu­tu­mun­da di­re­ni­yor, olan­lar Tür­ki­ye­’mi­ze olu­yor. Hu­kuk­tan an­la­ma­yan söz­de hu­kuk­çu­lar ve mi­li­tan mil­let­ve­kil­le­riy­le “Ye­ni Tür­ki­ye­” di­ye­rek bu­gü­nün Tür­ki­ye­’si­ni bi­le ara­ta­cak AK­P’­nin do­lu­diz­gin 2023 gi­di­şi teh­li­ke­ler­le yük­lü­dür. Ken­di­le­ri­ni ko­ru­mak için öz­gür­lük­le­ri kı­sıt­la­yıp kal­dır­mak is­te­yen ik­ti­dar gü­cü dur­du­rul­ma­lı­dır. Ka­dın er­kek eşit­li­ği­ni be­nim­se­me­yen, ka­dın­la­ra yö­ne­lik şid­de­ti ve kö­tü­lük­le­ri ön­le­ye­me­yen, ka­dın­la­rı öte­le­yip dış­la­yan, ev­de ço­cuk bak­ma­ya zor­la­yan ik­ti­dar as­la inan­dı­rı­cı ola­maz. Ah­lâk bil­gi­si ve ka­dın­la­ra say­gı bi­lin­ci öz­len­mek­te­dir. Ope­ra­’da sık­ma­baş de­ğil.
 

 

Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  8.4.2015
İzlenme:  1599
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam