Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24546437
Bugün Ziyaretçi :  814
Aktif Ziyaretçiler :  51

SİYASAL TACİZ...
 
Gü­nü­müz­de ka­dın­la­ra sal­dı­rı olay­la­rı ne­de­niy­le sık sık gün­de­me ge­len olum­suz dav­ra­nış bi­çim­le­rin­den bi­ri “tâ­ci­z” ola­rak ni­te­len­di­ri­lip ad­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Arap­ça kö­ken­li bu söz­cük, sa­taş­ma, sı­kış­tır­ma, can sık­ma, bu­nalt­ma, rahat­sız et­me, usan­dır­ma söy­lem ve ey­lem­le­ri için kul­la­nıl­mak­ta­dır. “Si­ya­sal tâci­z” de si­ya­set ya­pı­la­rak, si­ya­set neden­li ve amaç­lı, si­ya­sal ke­sim­den ge­len, si­ya­set­çi­le­rin yap­tı­ğı tâ­ciz­le­ri an­lat­mak­ta­dır. Şim­di­ler­de kar­şı­la­şı­lan, ik­ti­dar te­mel­li kal­kış­ma bu­dur.

Öl­çü­sü ka­çı­rı­lın­ca sav­cı­lı­ğı­na so­yu­nup yar­gıçlı­ğa yel­te­nen­le­ri bi­le piş­man eden Si­lâh­lı Kuv­vet­le­r’­e sal­dı­rı böy­le baş­la­mış­tır. Na­sıl sür­dü­rü­le­ce­ği, na­sıl bi­te­ce­ği, ta­ciz eden­ler­le edi­len­le­ri ne du­ru­ma dü­şü­re­ce­ği­nin ön­ce­den kes­ti­ril­me­si ola­nak­sız­dır. Ken­di­le­ri­ni ik­ti­dar gü­ven­ce­sin­de sa­yan­la­rın, ik­ti­da­ra ya­ran­mak is­te­yen­le­rin kar­şıt­la­rı­na sal­dı­rı­la­rı med­ya ka­na­lıy­la ba­şa çı­kıl­ma­sı güç bi­çim­de ya­pı­lı­yor. Kö­tü­lük­ler ki­mi ku­rum­la­ra, ki­şi­le­re yö­ne­lik ezi­yet ve iş­ken­ce bi­çi­mi­ni al­mış­tır. Yıl­dır­ma, so­ğut­ma, uzak­laş­tır­ma, çe­kin­dir­me, kor­kut­ma, bı­rak­tır­ma, yık­ma ama­cıy­la baş vu­rul­mak­ta­dır.

Mu­ha­le­fet be­le­di­ye­le­ri­ne kar­şı kı­lıç­lar çe­kil­di.

Ay­dın­la­rın kır­baç­lan­ma­sı yet­me­di. As­ker­le­rin yıp­ra­tı­lıp Si­lâh­lı Kuv­vet­le­r’­in et­ki­siz­leş­ti­ril­me­si az gel­di. Ki­mi CHP ve MHP’­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın tu­tuk­lan­ma­sın­dan, ki­mi­nin sa­lı­ve­ril­me­sin­den son­ra CHP’­li Es­ki­şe­hir ve An­tal­ya Be­le­di­ye­le­ri­’ne kar­şı tu­tuk­la­ma is­tek­li yar­gı iş­lem­le­ri baş­la­tıl­dı. Ye­rel se­çim­ler ön­ce­si, dik­kat çe­ke­cek bi­çim­de, yö­re hal­kı­nı be­le­di­ye­ler­den uzak­laş­tı­ra­cak iş­lem­ler si­ya­sal et­ki­le­re bağ­lan­makta­dır. İk­ti­dar be­le­di­ye­le­ri­ne kar­şı hiç­bir iş­lem ya­pıl­ma­ma­sı, ki­mi yö­ne­ti­ci­ler için Baş­ba­kan­lık ve Ba­kan­lık olur­la­rı­nın alı­na­ma­ma­sı is­ter is­te­mez yan­lı­lık kuş­ku­su ya­rat­mak­ta­dır.

Es­ki­şe­hi­r’­i her yön­den ye­ni­le­yen, gü­zel­leş­ti­ren, mo­dern­leş­ti­ren Bü­yü­ker­şen yö­ne­ti­mi­ni kıs­ka­nan­la­rı se­vin­di­ren tu­tum de­ği­şik ne­den­le­re ve amaç­la­ra bağ­la­nan bir ay­kı­rı­lık­tır.

Hu­kuk­suz­luk­lar­dan ya­kın­ma­la­rın yurt dı­şı­na taştı­ğı, bu ne­den­le yurt dı­şın­dan ağır eleş­ti­ri­le­rin gel­di­ği dö­nem­de yar­gı­yı et­ki­le­mek için de­ğil ada­let­siz­lik­le­ri ön­le­mek için üzer­le­ri­ne dü­şen­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şan Ba­ro yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne ce­za dâva­sı açıl­mak­ta­dır.

Emek İn­şa­at A.Ş. Akün ve Şi­na­si Sah­ne­le­ri­’nin yer al­dı­ğı ya­pı­la­rı sa­tı­şa çı­kar­mış­tır.

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı, üst­dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin is­ti­fa­la­rı­nı is­te­miş­tir (ön­ce­ki Ba­ka­nın ay­rıl­ma­sı da ön­ce­den is­ti­fa di­lek­çe­si­nin ve­ril­di­ği­ni gös­te­ri­yor. De­mek­ki Ba­kan olur­ken Baş­ba­kan is­ti­fa di­lek­çe­le­ri­ni dos­ya­sı­na ko­yu­yor).

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Ge­nel Ku­ru­lu­’nun oluş­ma bi­çi­mi­nin ik­ti­da­ra ya­kın Ba­ro­la­rı et­kin kıl­mak için de­ğiş­ti­ril­me­si­ni amaç­la­yan ya­sa öne­ri­si TBMM’­ne ve­ri­li­yor. Yak­laşan Bir­lik se­çiş­le­rin­den ön­ce ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne ça­lı­şı­lı­yor.

Öbür yan­dan, ka­dın­la­ra ya­ra­la­yı­cı ve öl­dü­rü­cü sal­dı­rı­lar sü­rer­ken bu tür suç­la­rı iş­le­yen­le­rin sa­lı­ve­ril­me­si çe­liş­ki­si ya­şa­nı­yor. Kö­tü­lük­le­ri, suç­la­rı ön­le­yi­ci et­kin bir dü­zen­le­me ve yap­tı­rım ufuk­ta gö­rül­mü­yor. Cum­hu­ri­yet ku­ru­cu­ları­nın ruh­la­rı­nı tâ­ciz edi­ci dav­ra­nış­la­rın, söy­lem ve ey­lem­le­rin sür­me­si de ay­rı. Top­lu­mun vic­da­nı ka­nı­yor.

İl­gi­li Ba­kan, Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı­’na göz­da­ğı ve­ri­yor. Ge­nel­de me­mur­lar te­dir­gin, as­ker­ler ay­rı­lı­yor, öğ­ret­men­ler bek­li­yor. Öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­la­yan­lar hu­zur­suz. İş­siz­lik yay­gın. İş­te bir tür Tâ­ci­zis­tan, RTE Tür­ki­ye­’si.
 
Anım­sat­ma
- 5 Şu­bat, al­tı il­ke­nin 3115 no.lu Ya­sa ile Ana­ya­sa­’ya ko­nul­ma­sı­nın 75.,
- 6 Şu­bat, Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in Bur­sa Ko­nuş­ma­sı­’nın 79. yıl­dö­nü­müy­dü.
- 7 Şu­bat, Ka­dın­lar Bir­li­ği­’nin ku­ru­lu­şu­nun 88. yıl­dö­nü­mü­dür.
- Ya­rın. 8 Şu­bat da 18 ka­dın mil­let­ve­ki­li­nin TBMM’­ne gi­ri­şi­nin 77. yıl­dö­nü­mü­dür.
 
 
Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  10.9.2013
İzlenme:  2044
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam