Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24546371
Bugün Ziyaretçi :  748
Aktif Ziyaretçiler :  67

COŞKU
 
Ye­rel se­çim­ler ne­de­niy­le si­ya­set adam­la­rı yur­dun de­ği­şik yö­re­le­rin­de top­lu­luk­la­rı coş­tur­ma­ya ça­lı­şır­ken asıl coş­ku, 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­’nin 99. Yıl­dö­nü­mü ve Şe­hit­le­ri An­ma Gü­nü ne­de­niy­le ya­şan­dı. Yurt sev­gi­si­nin, şe­hit­le­re say­gı­nın, Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜR­K‘­e bağ­lı­lı­ğın do­ru­ğa çık­tı­ğı top­lan­tı­lar­da ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar, ulu­sal bir­lik­te­li­ğin öne­mi­ni, ba­ğım­sız ve öz­gür ya­şa­ma­nın gör­ke­mi­ni bir kez da­ha or­ta­ya koy­du. Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı­’nın yan­daş­la­rı­nı kış­kırt­ma, top­lu­mu ay­rış­tır­ma ko­nuş­ma­la­rı sü­rer­ken yurt­se­ver­lik bi­lin­ciy­le dav­ra­nan bi­lim in­san­la­rı, öğ­ren­ci­ler, genç­ler ve yü­rek­li ta­ri­hi­nin ate­şi, ulu­su­nun sev­gi­si, ge­le­ce­ği­nin öz­le­miy­le do­lu olan­lar şe­hit­le­ri, kah­ra­man­la­rı say­gıy­la an­dı­lar. Güç ko­şul­lar ve ola­nak­sız­lık­lar için­de can­la­rı­nı ül­ke­le­ri­ne ada­yan­la­rın ar­ma­ğan et­ti­ği top­rak­la­rı­mız­da on­la­rın ema­ne­ti­ni ko­ru­ma an­dı­mız yi­ne­len­di.
 
Ki­mi et­kin­lik­ler
An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ge­liş­tir­me Vak­fı Li­se­si­’nin dü­zen­le­di­ği et­kin­li­ği iz­le­mek şan­sı­nı ya­şa­dık. Öğ­ren­ci­le­rin göz ya­şar­tan şi­ir­le­ri, tem­sil­le­ri, kon­ser­le­ri ve Ata­tür­k‘­e bağ­lı­lık söy­lem­le­ri ki­mi bü­yük­le­re ör­nek ola­cak içe­rik­te ve dü­zey­de idi. Özel­lik­le An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü­’nün dü­zen­le­di­ği An­ma Tö­re­ni­’n­de gü­nün öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­lar, Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­’ni Mus­ta­fa Ke­ma­l‘­siz de­ğer­len­dir­me­nin ola­nak­sız­lı­ğı­nın vur­gu­lan­ma­sı bü­yük il­gi top­la­dı. Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın kay­na­ğı ni­te­li­ği­ni ka­za­nan Ça­nak­ka­le Ut­ku­su­’nun ulu­sal ve ulus­lar ara­sı bağ­lam­da­ki ye­ri ve öne­mi ay­rın­tı­la­rıy­la be­lir­til­di. Em­per­ya­liz­min kıs­ka­cın­dan kur­tu­luş­la ge­le­ce­ğe güç­lü yü­rü­yüş, Ça­nak­ka­le­’nin ka­za­nı­mı­dır. Ata­tür­k‘­ün ön­der­li­ği­nin de baş­lan­gı­cı­dır. Ne ya­zık ki gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı Ça­nak­ka­le­’de adı­nı an­mı­yor. Ata­türk­süz Ça­nak­ka­le de anıl­maz, Tür­ki­ye de…

Ay­rı­ca ay­nı et­kin­lik­te “An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Çı­nar­lı Ödül Tö­re­ni­” ya­pı­la­rak ikin­ci genç­lik­le­ri­ni ya­şa­yan emek­li öğ­re­tim üye­le­ri­ne bel­ge­le­riy­le ödül­le­ri ve­ril­di. Geç­mi­şin anı­lar­la ye­ni­len­me­si, ör­nek ça­lış­ma ya­şa­mı ve ulu­sal il­ke­le­rin öne­mi­ne de­ği­nil­di. Ata­türk yo­lun­da­ki bir­lik­te­li­ği güç­len­di­rip pe­kiş­ti­ren söz­ler renk­li sah­ne­ler bi­çi­min­de sı­ra­lan­dı. Bi­li­min, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğıy­la çev­re öze­ni­nin üze­rin­de du­rul­ma­sı gü­nü­müz or­ta­mın­da üze­rin­de du­ru­lan önem­li ko­nu­lar­dı. Üni­ver­si­te özerk­li­ği­nin zo­run­lu­lu­ğu bir kez da­ha gün­de­me gel­di.
An­ka­ra Üni­ver­si­te­si­’nin gi­de­rek yay­gın­la­şan ça­lış­ma­la­rı, geç­mi­şi­nin önem­li ka­za­nım­la­rı ve ba­şa­rı­la­rıy­la bir­lik­te il­gi ve be­ğe­ni top­la­mak­ta­dır. Bi­lim, kül­tür, sa­nat ve spor et­kin­lik­le­riy­le hal­ka dö­nük ça­lış­ma­lar, genç­lik ve öğ­ren­ci­ler için ve­ri­len emek­ler, de­ğer­bi­lir her­ke­sin al­kış­la­dı­ğı ol­gu­lar­dır.
 
Umut bay­ra­ğı
Ya­şa­nan olum­suz­luk­la­ra kar­şın umut bay­ra­ğı genç­le­rin elin­de­dir. Ge­le­ce­ğin so­rum­lu­lu­ğu üni­ver­si­te­le­rin om­zun­da­dır. Bi­li­min ege­men­li­ği, ak­lın ön­cü­lü­ğü, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğüy­le çö­züm­le­ne­cek so­run­lar için umut oca­ğı yi­ne genç­ler­dir. Si­ya­sal ke­sim­de­ki olum­suz­luk­la­ra, yö­ne­ti­min çe­liş­ki­le­ri­ne ve ay­kı­rı­lık­la­rı­na ba­ka­rak ka­ram­sar ol­ma­mak güç ise de umut­suz ol­mak doğ­ru de­ğil­dir. Ça­nak­ka­le Sa­va­şı gi­bi ni­ce güç­lük­le­ri ye­nen ulu­su­muz gü­nü­mü­zün bo­zuk­luk­la­rı­nı, kö­tü­lük­le­ri­ni de aşa­cak­tır. Ye­ter ki umu­du­mu­zu, inan­cı­mı­zı, gü­cü­mü­zü yi­tir­me­ye­lim ve il­ke­le­ri ko­ru­ma an­dı­mı­za özen gös­te­rip bağ­lı ka­la­lım. Ge­le­cek, onu dü­şü­nen­le­rin ve onun için ça­lı­şan­la­rın­dır.
 
Unu­tu­la­maz
Mus­ta­fa Ke­ma­l‘­in “top­rak­la­rı­mız­da ya­tan ya­ban­cı as­ker­le­rin bi­zim de ev­lat­la­rı­mız ol­duk­la­rı­nı­” söy­le­ye­rek ver­di­ği in­san­lık der­si as­la unu­tu­la­maz.

Bu­gün, Ata­tür­k‘­ümü­zün ma­ne­vi ço­cuk­la­rın­dan ilk ka­dın pi­lo­tu­muz Sa­bi­ha GÖK­ÇE­N‘­in ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 13. yıl­dö­nü­mü­dür. Kah­ra­man Türk kı­zı­nı en iyi duy­gu­lar­la yü­rek­ten anı­yor, çi­çek­ler ve ışık­lar için­de yat­ma­sı di­le­ği­mi­zi yi­ne­li­yo­ruz.
 
Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  26.3.2014
İzlenme:  2135
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam