Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24546259
Bugün Ziyaretçi :  636
Aktif Ziyaretçiler :  463

En iyi armağan
 
Ar­ma­ğan ver­me za­man­la­rı­nın ba­şın­da sa­nı­rız yıl­ba­şı gel­mek­te­dir. Do­ğum, ev­len­me, yaş gü­nü, okul bi­tir­me ne­den­le­riy­le ge­le­nek­sel­leş­miş ar­ma­ğan ver­me ol­gu­la­rı, yıl­ba­şın­da çi­çek­ten çam­la­ra, gi­yim­den de­ğer­li taş­la­ra ka­dar uzan­mak­ta­dır. Ka­nı­mız­ca en iyi ar­ma­ğan, en ya­rar­lı ar­ma­ğan ki­tap­tır. Bu ya­zı­mız­da ye­ni yı­lı kar­şı­lar­ken sev­dik­le­ri­mi­ze ve­re­bi­le­ce­ği­miz ar­ma­ğan­lar ara­sın­da ki­tap­la­ra ön­ce­lik ta­nın­ma­sı di­le­ği­miz­le ye­ni ya­yın­la­rı du­yu­ru­yo­ruz. Alış­kan­lık­la­rın en gü­ze­li­nin oku­mak ol­du­ğu gö­rü­şü­müz­le:

* Do­ğu KA­RA­OĞU­Z’­un, Ku­va-yı Mil­li­ye­ci, şa­ir ve ya­zar ba­ba­sı, Zon­gul­da­k’­ın ilk ga­ze­te­ci­si Ta­hir KA­RA-­OĞU­Z’­un ya­şam öy­kü­sü­nü içe­ren “Ku­va-yı Mil­li­ye Ru­huy­la Bir Ömü­r” ad­lı ki­ta­bı TRU­VA Ya­yın­la­rı­’nın ürü­nü.
Yi­ne Do­ğu KA­RA­OĞU­Z’­un, Ka­ra­dağ­lı ma­den­ci bir ai­le­nin ya­şam öy­kü­sü­nü an­lat­tı­ğı ki­ta­bı “Ka­ra­el­ma­s’­ın İlk Ma­den­ci­le­ri­” adı­nı ta­şı­yor. AR­KE­OLO­Jİ ve SA­NAT Ya­yın­la­rı­’nın ürü­nü.

* Mü­hen­dis Meh­met Ârif DE­Mİ­RE­R’­in “2. Dün­ya Sa­va­şı ve Tür­ki­ye, Ey­lûl 1939-2 Ey­lûl 1945” ad­lı, ko­nu­suy­la il­gi­li ha­ri­ta­lar, re­sim­ler ve bel­ge­ler­le do­ku­nan, ay­rın­tı­lı an­la­tım­lı, çok ni­te­lik­li bas­kı­lı ki­ta­bı, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği­’nin ya­yı­nı.

* Öz­lem Tür­ker EROĞLU­’nun üç gü­zel ki­ta­bı: 1. “Ya­ma­lı Yü­rek­li Aşk-Bir Down Sen­dro­mu ve Otizm­le Sa­vaş Hi­kâ­ye­si­”, 2. “Aş­kın Hal­le­ri­” HA­YAL Ya­yın­la­rı­’nın, 3. “ANT­WER­PE­N’­in EL­MA­S’­I -Eğer bir gün gur­bet ge­li­ni ol­mak var­sa ka­der­de­”
NOK­TÜRN Ya­yın­la­rı­’nın ürü­nü. Öy­kü­ler il­giy­le iz­le­ne­cek tat­lı bir an­la­tım­la örül­müş.

* İnş. Yük. Müh. Ah­met Se­mih ÖZ­GÜ­N’­ün “Bir Ba­raj, Bin Ko­nut, Bir Ömü­r” ad­lı ki­ta­bı, mes­lek ya­şa­mı­nın anı­lar ve fo­toğ­raf­lar­la be­ze­nen ör­nek bir öy­kü­sü, ki­şi­sel ya­yı­nı.

* BİL­Gİ Ya­yı­ne­vi­’nin ye­ni ürün­le­ri: 1. Emek­li Bü­yü­kel­çi Bi­lâl ŞİM­Şİ­R’­in “Do­ğu­’nun Kah­ra­ma­nı ATA­TÜRK
(2.bas­kı)”, 2. Top­lum ön­der­le­rin­den sen­di­ka­cı Ya­şar SEY­MA­N’­ın “Be­na­zi­r”, 3. Hül­ya OKU­R’­un yi­ti­ri­len kül­tür, sa­nat ve si­ya­set adam­la­rı­mız­dan onu­nu an­lat­tı­ğı “Öl­me­den Az
Ön­ce­”, 4. Ke­rem ÖZAK­MA­N’­ın beş öy­kü­sü­nü içe­ren “Bir Ey­lem Ge­ce­si­”, 5. Be­rat ALAN­YA­LI­’nın 14 öy­kü­sü­nü içe­ren “Ke­şiş Örüm­ce­ği­”, 6. Çiğ­dem SE­ZE­R’­in ço­cuk öy­kü­sü “Ju­ju-Be­ni Unut­ma­”, 7. Ba­ran AK­KU­Ş’­un İn­gi­liz­ce­’den di­li­mi­ze çe­vir­di­ği top­lum­sal yö­ne­liş­ler reh­be­ri “Be­lâ İyi­dir-Dev­rim Kla­vu­zu­” ad­lı ki­tap­lar.

* Emek­li ede­bi­yat öğ­ret­me­ni Hâ­mi KARS­LI­’nın “Nik­sa­r’­da İz Bı­ra­kan­lar-Nik­sar Üze­ri­ne Ya­zı­la­r” ad­lı ba­şa­rı­lı ta­nı­tım ki­ta­bı, kay­nak­la­rıy­la bir­lik­te Nik­sa­r’­ı an­la­tan ya­zı­lar ya­nın­da 23 ki­şiy­le il­gi­li bil­gi­ler de ver­mek­te­dir. Ya­za­rın ki­şi­sel ya­yı­nı.

* Emek­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Nuh Me­te YÜK­SE­L’­in “Nuh Me­te Yük­sel An­la­tı­yo­r” ad­lı ki­ta­bı, ALİ­Bİ Ya­yın­cı­lık ürü­nü. So­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma ko­nu­su ol­muş olay­lar­la il­ginç du­rum­la­rı, so­rum­lu­la­rı­nı ken­di­ne öz­gü bi­çe­miy­le, iç­ten­lik­le an­la­tan, bel­ge­sel ni­te­lik­li bir ya­pıt.

* Prof. Dr. Ha­lûk YET­Kİ­N’­in gü­zel bas­kı­lı “A­nı ve Göz­lem­le­ri­m” ad­lı ki­ta­bı, Türk Or­to­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Bir­li­ği­’nin ya­yı­nı. Op. Dr. Or­han GİR­Gİ­N’­in ön­sö­züy­le, il­giy­le iz­le­ne­cek ya­şam ve mes­lek ke­sit­le­riy­le de­ne­yim­le­ri, iz­le­nim­le­ri an­la­tıl­mış.

* Me­tin AĞAÇ­GÖZ­GÜ ile Ha­san ÇE­LİK­KO­L’­un Avu­kat Ne­bi BAR­LA­S’­la yap­tık­la­rı ay­rın­tı­lı söy­le­şi­yi GÖK­KU­ŞA­ĞI Ki­ta­be­vi “A­da­let Sa­vaş­çı­sı Ne­bi Bar­las Ki­ta­bı­” adıy­la ya­yım­la­dı. Hu­kuk ve yar­gı ala­nın­da­ki ça­ba­la­rı, ça­lış­ma­la­rı gü­nü­mü­zün ay­nı ko­nu­lar­da­ki so­run­la­rı­na ışık tu­ta­cak bi­çim­de an­la­tım­lar­la do­lu.

* KOÇ Üni­ver­si­te­si Chris­top­her S.WIL­SO­N’­un ya­pı­tı­nı İn­gi­liz­ce­’den “A­nıt­ka­bi­r’­in Öte­si: Ata­tür­k’­ün Me­zar Mi­ma­ri­si-Ulu­sal Bel­le­ğin İn­şa­sı ve Sür­dü­rül­me­si­” adıy­la ya­yım­la­dı.

* Emek­li Ka­ra Pi­lot Kd. Al­bay Sa­cit SÖN­ME­Z’­in ye­ni ça­lış­ma­sı “Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK, 1881-1938” çok ni­te­lik­li bir ka­pak, renk­li ve dol­gun içe­ri­ğiy­le öv­gü­ye de­ğer bir der­le­me.
* Ön­ce­ki mil­let­ve­kil­le­ri­miz­den, plân­la­ma­cı Ali Ne­jat ÖL­ÇE­N’­in be­ğe­ni top­la­yan ya­zı­la­rıy­la oluş­tur­du­ğu “Tür­ki­ye So­run­la­rı­” ad­lı ki­tap­çı­ğı­nın 108. sa­yı­sı ya­yım­lan­dı.

* Ata­türk­çü ya­zar Hen­ri BE­NA­ZUS, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si­’n­de 9.12.2015 gü­nü ver­di­ği, il­giy­le iz­le­nen kon­fe­ran­sın­dan son­ra iki ye­ni ki­ta­bı­nı im­za­la­dı: “Ya­şa­mın İçin­den ATA­TÜRK Anı­la­rı (7. bas­kı)” ve “U­lu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı Mü­ca­de­le­sin­de Din Adam­la­rı­mı­z”

* Ali BİL­GE­N’­in edi­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı, “Gör­dük­le­rim Bil­dik­le­rim Yük­sel Abi- Yük­sel ERİM­TA­N’­la Söy­le­şi­” ad­lı ki­tap ta­nın­mış iş adam­la­rı­mız­dan Yük­sel ERİM­TA­N’­ın ay­rın­tı­lı ve fo­toğ­raf­lı ya­şam öy­kü­sü­nü içer­mek­te­dir. BİL­GE­SEL Ya­yın­la­rı­’nın ürü­nü­dür.

* Ön­ce­ki Mil­lî Sa­vun­ma ve Mil­lî Eği­tim Ba­kan­la­rın­dan Nev­zat AYA­Z’­ın “Nev­zat
Aya­z’­ın Ha­ya­tın­dan Ke­sit­le­r” ad­lı ya­şam öy­kü­sü­nü içe­ren fo­toğ­raf­lı ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı­dır.

* Şa­ir öğ­ret­men Ah­met ÖZE­R’­in, Trab­zon KI­YI Der­gi­si­’n­de ya­yım­la­nan söy­le­şi­le­rin­den oluş­tur­du­ğu ikin­ci ve üçün­cü ki­ta­bı “Düş­le­ri­me Tu­tun­du­m” ve “Se­si­me Ses Ve­ren­le­r” adıy­la PA­NA­MA Ya­yın­la­rı­’nın ürü­nü.

* Her yıl Me­su­di­ye­’de dü­zen­le­nen Tür­ki­ye De­mok­ra­si Fo­ru­mu­’nun Ey­lûl 2015’te ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­li­ği­ne iliş­kin bil­di­ri ki­ta­bı Prof. Dr. Aziz
EK­Şİ­’nin edi­tör­lü­ğün­de Me­su­di­ye Ge­liş­me Vak­fı­’nın ya­yı­nı ola­rak il­gi­li­le­re da­ğı­tıl­dı.
 
GA­ZE­TE ve DER­Gİ­LER­DEN
A) Ga­ze­te­ler: Bi­lim-Tek­nik (Cum­hu­ri­yet-İst.), GÖ­KO­VA (Ak­ya­ka-Muğ­la), DA­NİŞ­MEND (Nik­sar), BAR­TIN (Bar­tın), VİZ­YON (Ter­me), SOL­FA­SOL (An­ka­ra), ÜVER­CİN­KA (İst.), MÜ­CA­DE­LE (Ay­dın).

B) Der­gi­ler: KI­YI (Trab­zon), ŞE­HİR (Dev­rek), İN­SAN­CIL (İst.), ÇAĞ­DAŞ TÜRK Dİ­Lİ (An­ka­ra), BER­FİN BA­HAR (İst.), ECE (SÖ­KE), YA­ŞAM- Me­sa(An­ka­ra), Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği, An­ka­ra ve İs­tan­bul Ba­ro­la­rı der­gi­le­ri ken­di alan­la­rın­da çok ya­rar­lı içe­rik­le­riy­le kar­şı­lan­mak­ta, öv­gü al­mak­ta­dır.
 

 

Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  31.12.2015
İzlenme:  1468
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam