Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24545763
Bugün Ziyaretçi :  140
Aktif Ziyaretçiler :  135

Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!
 
Sö­mür­ge­de tut­sak ola­rak ya­şa­mak­tan kur­tu­lup na­mu­su­muz ve onu­ru­muz­la, öz­gür yurt­taş­lar ko­nu­muy­la var­lı­ğı­mı­zı sür­dür­me ola­na­ğı­na ka­vuş­ma­mı­zın de­ğe­ri­ni yad­sı­yan sa­kat bir an­la­yış­la lâ­ik cum­hu­ri­ye­te kar­şı çı­kı­la­rak bu kut­sal ya­pı ku­ru­cu­la­rıy­la bir­lik­te suç­la­nıp ka­ra­lan­mak­ta­dır. İn­san ol­ma­nın mut­lu­lu­ğuy­la kı­van­cı­nı ya­şa­tan yö­ne­tim bi­çi­mi­ni inanç sö­mü­rü­süy­le ka­ran­lık bir din­sel dik­ta­ya çe­vir­me ni­te­li­ğin­de­ki ça­ba­lar ib­ret­le iz­len­mek­te­dir.

Os­man­lı­’nın son yıl­lar­da içi­ne düş­tü­ğü du­rum, ya­yıl­ma­cı em­per­ya­list ya­ban­cı­lar­la iş­bir­li­ği, ye­nil­gi­ler, yok­sun­luk­lar, acı­lar, Sevr Ant­laş­ma­sı, Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­’na ölüm fet­va­la­rı, idam ka­rar­la­rı ve is­yan­lar­la kar­şı çık­ma­lar, ai­le­le­rin yi­tik­le­ri ve çek­tik­le­ri unu­tu­lup “Os­man­lı hay­ran­lı­ğı, Os­man­lı­’ya dö­nüş, lâ­ik­lik­ten çı­kı­ş” se­nar­yo­la­rı dü­zen­len­mek­te­dir. TRT, Ata­türk ve ar­ka­daş­la­rı­nı, ba­ğım­sız­lık ve çağ­daş­lık uğ­raş­la­rı­nı bı­ra­kıp Os­man­lı pa­di­şah­la­rı­nı ta­nıt­ma iz­len­ce­le­ri­ne ağır­lık ver­miş­tir. Ya­sa­lar, yö­net­me­lik­ler, viz­yon bel­ge­le­ri ge­ri­ye doğ­ru de­ğiş­ti­ril­mek­te­dir.

Ulus­laş­ma kap­sa­mın­da, soy ve inanç de­ği­şik­lik­le­ri­ne bak­ma­dan, ay­rı­lık­la­rı­nı güt­me­den her­ke­si eşit kı­lan “yurt­taş­lık an­la­yı­şı­”na uy­gun tu­tum­lar kı­nan­mak­ta­dır. Di­yar­ba­kı­r’­da yal­nız okul­lar­da­ki an­dın de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­te­mek­le ye­ti­nil­me­di. “Za­lim­ler için ya­şa­sın ce­hen­ne­m” slo­gan­la­rıy­la yü­rü­yen­ler­den bi­ri “Müs­lü­man ço­cuk­la­ra her sa­bah gün do­ğu­mu ile âde­ta iba­det bi­lin­ciy­le bu saç­ma ve şirk ko­kan söz­le­ri söy­let­mek gaf­let ve iha­net ile öz­deş­tir. 1930’lu yıl­la­rın to­ta­li­ter ve fa­şi­zan uy­gu­la­ma­la­rı­nın ürü­nü olan bu ucu­be uy­gu­la­ma­ya bir an ön­ce son ve­ril­me­li­di­r” di­ye­bil­miş­tir. Ki­me gü­ve­ne­rek? İk­ti­da­ra gü­ven­me­se böy­le ay­maz­lık ve kar­şıt­lık içe­ren bir sö­zü söy­le­ye­bi­lir mi? 1923’le baş­la­yan al­tın yıl­la­rı ya­şa­ma­mış nan­kör­ler hep ay­nı dil­le çı­kış ya­par­lar. Ni­te­kim is­tek­le­ri pa­ket­le ya­şa­ma ge­çi­ril­di. Baş­ba­kan “U­lus­çu­luk, ulu­sal­cı­lık yok, mil­let va­r” de­di.
Ne­re­den ne­re­ye, kim­le­re
Mus­ta­fa Ke­mal ve ar­ka­daş­la­rı­nın yal­nız ba­ğım­sız­lık sa­va­şı­nı ka­zan­mak­la kal­ma­yıp kol­la­rı­nı sı­va­ya­rak çağ­daş­lık sa­va­şı­na gi­riş­tik­le­ri­ni, kur­ta­rıp ka­zan­dır­dık­la­rı­nı bil­me­yen, an­la­ma­yan ve unu­tan­lar, cum­hu­ri­ye­ti cum­hu­ri­yet ya­pan dü­zen­le­me­le­ri, ya­pı­lan­ma­la­rı ve iz­len­ce­le­ri de an­la­ma­mış­lar­dır. Cum­hu­ri­ye­tin ve de­mok­ra­si­nin ne ol­du­ğu­nu bil­me­yen­ler gü­nü­müz kö­tü si­ya­set­çi­le­ri­nin yan­lış­la­rı­na al­kış­lar­la ve slo­gan­lar­la des­tek­le­ye­rek il­kel­lik ve bağ­naz­lı­ğın tik­sin­di­ri­ci ör­nek­le­ri­ni sı­ra­la­mak­ta­dır­lar. Bun­lar 27 Ma­yı­s’­ın da ne ol­du­ğu­nu bil­me­den in­kâr­cı ker­va­nı­na ka­tı­lan­lar­dır.

Ki­mi­le­ri de yu­va­lan­dık­la­rı kö­şe­de utan­ma­dan, sı­kıl­ma­dan Ata­tür­k’­e ve eser­le­ri­ne sal­dır­mak­ta­dır­lar. Bu ki­şi­lik­siz çı­kar­cı­lar­la dö­nek­ler san­ki 2. Ab­dül­ha­mi­t’­in, Vah­det­ti­n’­in, Da­mat Fe­ri­t’­in, Şey­hü­lis­lâm Dür­ri­zâ­de­’nin, iş­gal­ci­le­rin, is­yan­cı­la­rın sa­vun­ma­nı gi­bi saç­ma­lık­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir. İş­le­nen suç­lar or­ta­da. Top­lum bir bu­na­lım ge­çi­ri­yor­muş­ça­sı­na üzün­tü ve­ren kı­yım­lar­la sar­sıl­mak­ta­dır. Yal­nız vic­dan­sız­lar de­ğil, ah­lâk­sız­lar da top­lu­mu ge­ri­yor.
Yö­ne­liş
De­ğe­ri bi­lin­me­yen var­lık­lar, olu­şum­lar, ya­pı­lar ve ki­şi­ler, gi­de­rek ka­ra­ran top­lum­sal ya­şa­mın ona­rıl­maz yi­tik­le­ri­dir. İl­ke­ler­den ve­ri­len ödün­le­rin za­ra­rı­nı kim­se öde­ye­mez. Si­lâh­lı Kuv­vet­le­r’­in ba­şı­na in­di­ri­len bal­yoz as­lın­da Türk Ulu­su­’nun ta­ri­hiy­le bir­lik­te tüm var­lı­ğı­na in­di­ril­miş­tir. Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı ulus ya­pı­sıy­la ulus­çu­lu­ğa kar­şı çı­kar­ken sa­nı­rız Arap­ça­’dan gel­me bir ad olan ve “din ve mez­he­p”­le bir­lik­te bir din ve mez­hep­te­ki­le­rin hep­si an­la­mın­da kul­la­nı­lan “mil­le­t” söz­cü­ğü­nü yeğ­le­mek­te­dir. Mil­le­tin adı­nı söy­le­me­mek­te di­ren­di­ği­ne gö­re ama­cı din odak­lı olu­şum­dur.

Ki­mi­le­ri­nin eği­tim gör­dü­ğü, ki­mi­le­ri­nin bi­lim­sel san al­dı­ğı, ki­mi­le­ri­nin de özen­di­ği Ma­lez­ya­’da Tem­yiz Mah­ke­me­si (Yar­gı­tay) “Al­la­h” söz­cü­ğü­nü yal­nız Müs­lü­man­la­rın kul­la­na­bi­le­ce­ği­ne ka­rar ver­di. Çev­re­miz­de is­yan, iç sa­vaş sür­mek­te, TRT ve yan­daş ba­sın dev­le­tin ken­di­ni ko­ru­du­ğu­nu de­ğil, hal­kı­na sal­dır­dı­ğı­nı söy­le­yip yaz­mak­ta­dır.

Cum­hu­ri­yet ol­ma­say­dı Tür­ki­ye­’miz­de ne­ler ola­ca­ğı­nı dü­şün­mek onu ko­ru­mak ve sa­vun­mak için ye­ter. ATAT­RÜ­K’­ümüz cum­hu­ri­ye­ti boş ye­re Türk Genç­li­ği­’ne ema­net et­me­di. Türk Genç­li­ği, cum­hu­ri­ye­tin hem se­si, hem de gü­ven­ce­si­dir.
 
Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  1.1.2014
İzlenme:  2050
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam