Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24545792
Bugün Ziyaretçi :  169
Aktif Ziyaretçiler :  131

Bağımsızlık Bayrağı
 
Tam ba­ğım­sız­lık, öz­gür­lük, ulu­sal ege­men­lik ve çağ­daş­lık amaç­lı Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın mü­da­fa­a-i hu­kuk ru­hu ve ku­va-yı mil­li­ye ate­şiy­le açı­lan bay­ra­ğı, MUS­TA­FA KE­MAL im­za­lı 22 Ha­zi­ran 1919 gün­lü Amas­ya Ge­nel­ge­si­’dir. Türk ta­ri­hi­ni, özel­lik­le kur­tu­luş ve cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­ni ye­te­rin­ce bil­me­mek bir ya­na, yad­sı­yan ge­ri­ci an­la­yış­lı­lar Amas­ya Ge­nel­ge­si­’nin de­ğe­ri­ni ve öne­mi­ni bil­mez­ler.

Top­lu­luk­la­rı “Rum mil­le­ti, ya­hu­di mil­le­ti, Müs­lü­man mil­le­ti..” ola­rak ni­te­len­di­ri­lip ad­lan­dı­rıl­dı­ğı, soy ad­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­dı­ğı dö­nem­den ulu­sal kim­li­ğin be­nim­se­nip özüm­sen­me­si dü­ze­yi­ne, ger­çek an­lam­da mil­let­ten “Türk Mil­le­ti­”ne, ge­çiş­le ya­pı­sal onur ka­za­nıl­mış­tır. Ulu­sal kim­li­ği­ni ulu­sal bi­lin­ci­ne yer­leş­tir­me­yen top­lum­lar baş­ka ulus­la­rın yö­ne­ti­mi ve bo­yun­du­ru­ğu al­tın­da ezi­lir, gi­de­rek yi­ter­ler.

Gü­nü­müz ko­şul­la­rın­da “mil­le­t” söz­cü­ğü­nü adı­nı an­ma­dan kul­la­nan, mil­let­le dev­le­ti bir­bi­rin­den ayı­ran yö­ne­ti­ci­le­rin tu­tar­sız­lık­la­rı, yan­lış­la­rı ve ya­nıl­gı­la­rıy­la amaç­lı dav­ra­nış­la­rı gö­ze­til­di­ğin­de ulus­laş­ma­nın ya­şam­sal öne­mi da­ha iyi an­la­şı­lır.
 
Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın iz­len­ce­si ni­te­li­ğin­de­ki Amas­ya Ge­nel­ge­si­’nin ta­rih­sel içe­ri­ği he­pi­mi­ze kı­vanç du­yu­ra­cak, öv­gü ola­na­ğı ve­re­cek de­rin­lik­te­dir. Er­zu­rum ve Si­vas Kon­gre­le­riy­le Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’nin yol­la­rı­nı çiz­miş­tir. Ki­mi bay­ram­la­rın kut­lan­ma­dı­ğı, ki­mi­nin bi­çim­sel gö­rün­mey­le ge­çiş­ti­ril­di­ği, ulu­sal de­ğer­ler­le il­ke­le­rin dev­let yö­ne­ti­min­den ya­ra­şır ol­du­ğu il­gi­yi gör­me­di­ği gü­nü­müz­de Ana­ya­sa Ge­nel­ge­si­’nin an­lam ve ama­cın­da bir­leş­mek bir er­dem­dir.
Ge­nel­ge­’nin ilk iki fık­ra­sı­nı bu­gü­nün di­liy­le ya­zı­mı­za ala­rak onu ya­şa­ma ge­çi­rip bi­ze ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı ka­zan­dı­ran­la­rı baş­ta Mus­ta­fa Ke­mal ol­mak üze­re en iyi duy­gu­lar­la anı­yo­ruz:
“Yur­dun tüm­lü­ğü, ulu­sun ba­ğım­sız­lı­ğı teh­li­ke­de­dir. İs­tan­bu­l’­da­ki hü­kû­met yük­len­di­ği so­rum­lu­luk­la­rın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­mek­te­dir. Bu du­rum ulu­su­mu­zu yok ol­muş gi­bi gös­te­ri­yor.
Ulu­sun ba­ğım­sız­lı­ğı­nı yi­ne ulu­sun azim ve ka­ra­rı kur­ta­ra­cak­tır.”
 
ATA­TÜRK SAY­GI­SI VE SEV­Gİ­Sİ
Ata­tür­k’­ümüz yü­re­ği­miz­de yat­mak­ta­dır. Bu ne­den­le Anıt-Ka­bir Türk Ulu­su­’nun yü­re­ği­dir. Son yıl­lar­da hal­ka sun­du­ğu de­ği­şik et­kin­lik­ler, an­lam­lı ça­lış­ma­la­rıy­la Anıt-Ka­bi­r’­i da­ha çok ta­nı­nır, da­ha sı­cak bir or­tam du­ru­mu­na so­kan Anıt-Ka­bir Ko­mu­tan­lı­ğı, Anıt Ka­bir Der­ne­ği ve Ana­do­lu Fo­toğ­raf Der­ne­ği­’y­le bir­lik­te Anıt-Ka­bir Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı dü­zen­le­di. 15 Ha­zi­ra­n’­da iz­le­mek­le mut­lu­luk duy­du­ğu­muz ödül tö­re­nin­den son­ra gez­mek­le kı­van­dı­ğı­mız ödül­ler ka­za­nan fo­toğ­raf ser­gi­si Ata­türk sev­gi ve say­gı­sı­nı onun ku­ca­ğın­da yat­tı­ğı Anıt-Ka­bi­r’­in gö­rü­nüm­le­riy­le yan­sı­tan ba­şa­rı­lı bir dü­zen­le­me idi. Ko­mu­tan­lık­la iki Ata­türk­çü der­ne­ği yü­rek­ten kut­lu­yo­ruz.

So­nuç­la­rı tar­tı­şı­lan son mil­let­ve­ki­li se­çi­mi sı­ra­sın­da Türk Bay­ra­ğı ile Ata­türk­ pos­te­ri­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nın is­ten­di­ği, ik­ti­dar ke­si­miy­le yan­daş­la­rı­nın Ata­türk ve ka­zan­dır­dık­la­rı­nı dil­le­ri­ne al­ma­dık­la­rı gö­ze­ti­lir, “Na­sıl in­san­lık, na­sıl din­dar­lık, na­sıl yurt­taş­lık?” de­dir­ten du­rum­lar dü­şü­nü­lür­se Anıt-Ka­bir et­kin­lik­le­ri­nin de­ğe­ri da­ha iyi an­la­şı­lır. He­le “Sap gi­bi dur­mak..” sö­züy­le iç­ten­lik­siz say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nan­la­rın tu­tum ve dav­ra­nış­la­rı… Sa­na­ta de­ğer ve­ren Ata­tür­k’­le bi­zi bir kez da­ha bu­luş­tu­ran fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı­mı­zı da iç­ten­lik­le kut­lu­yo­ruz.
 
ANIM­SAT­MA
Dün, So­ya­dı Ya­sa­sı­’nın TBMM’­de ka­bûl edil­me­si­nin 81. yıl­dö­nü­mü idi. Lâ­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin dev­rim atı­lım­la­rın­dan bi­ri idi. Ba­şa­ran­la­rı
say­gıy­la anı­yo­ruz.
 

 

Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  24.6.2015
İzlenme:  1496
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam