Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24546304
Bugün Ziyaretçi :  681
Aktif Ziyaretçiler :  51

Anayasa çıkmazı (1)
 
Yü­rür­lük­te­ki 1982 Ana­ya­sa­sı­’na tas­lak du­ru­mun­day­ken kar­şı çı­kıp yal­nız yar­gıy­la il­gi­li ku­ral­la­rı­nı 32 ma­ka­le ile eleş­tir­miş, za­ma­nın Dev­let Baş­ka­nı­’na iki, Baş­ba­ka­nı­’na bir uya­rı ya­zı­sı gön­der­miş­tik. De­ği­şik der­gi ve ga­ze­te­ler­de de­meç­ler, so­ru­la­ra ya­nıt­lar­la bu ko­nu­da ser­gi­le­di­ği­miz du­yar­lık ve öze­ni­mi­zi ki­ta­ba da al­mış­tık. Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı­’nın bir tür göz­da­ğı ve­rir­ce­si­ne ken­di­le­ri­ne uy­ma­ya ça­ğı­ran söz­le­riy­le TBMM Baş­ka­nı­’ nın bu doğ­rul­tu­da­ki ça­ba­la­rı­nı gö­ze­te­rek du­ru­mu de­ğer­len­dir­me­yi uy­gun bul­duk.
Ana­ya­sa olu­şum­la­rı
Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu dö­ne­min­de Ka­nu­ni Esa­si ad­lı ilk Ana­ya­sa 23 Ara­lık 1876 gün­lü­dür. İkin­ci Ab­dül­ha­mi­t’­in Mec­li­s’­i ka­pat­ma­sıy­la bir yıl son­ra iş­le­mez du­ru­ma dü­şen Ana­ya­sa 19 Tem­muz 1908’de Mec­li­s’­in ye­ni­den açıl­ma­sıy­la iş­ler­li­ği­ni sür­dür­müş, 1909’dan 1918’e ka­dar ye­di kez de­ği­şik­lik gör­müş­tür.
Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın hu­kuk­sal da­ya­na­ğı olan 85 no.lu Teş­ki­la­tı Esa­si­ye Ka­nu­nu, TBMM’­de 20 Ocak 1921’de ka­bul edil­miş olup cum­hu­ri­ye­tin ila­nı­nı ön­gö­ren 29 Ekim 1923 gün­lü 364 no.lu ya­sa ile bir kez de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ilk Ana­ya­sa­sı 20 Ni­san 1924 gün­lü, 491 no.lu Teş­ki­la­tı Esa­si­ye Ka­nu­nu, 27 Ma­yıs 1960 Dev­ri­mi­’ne ka­dar beş kez de­ğiş­miş­tir.
Dün­ya­nın en iyi ana­ya­sa­la­rın­dan bi­ri sa­yı­lan 29 Tem­muz 1961 gün­lü, 334 no.lu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı 1980 as­ke­ri elat­ma­ya ka­dar ye­di kez de­ğiş­miş­tir. Bu Ana­ya­sa­’nın kö­tü bir kop­ya­sı ol­du­ğu ka­nı­sı­nı ta­şı­dı­ğı­mız şim­di­ki Ana­ya­sa, 7 Ka­sım 1982 gün­lü, 2709 no.lu­dur. Gü­nü­mü­ze ka­dar 17 kez de­ği­şik­lik­le Baş­lan­gıç kıs­mı ve 114 mad­de­si­ne do­ku­nul­muş­tur.
Se­çim­ler ve se­çi­le­cek­ler­le il­gi­li de­ği­şik­lik­ler el­de ol­mak üze­re ye­ni de­ği­şik­lik me­tin­le­ri Mec­lis gün­de­mi­ne alın­ma aşa­ma­sın­da­dır. Ay­rı­ca, Büt­çe gö­rüş­me­le­rin­de TBMM Baş­ka­nı­’nın da Baş­ba­ka­n’­ı des­tek­le­yen sis­tem eleş­ti­ri­si gün­de­min bo­yu­tu­nu ar­tır­mak­ta­dır.
Ana­ya­sa­’nın öz­geç­mi­şi
Gü­nü­müz­de ya­pı­cı­la­rı­nın yar­gı­lan­mak is­te­di­ği 1982 Ana­ya­sa­sı, 12 Ara­lık 1960 gün­lü, 2356 no.lu Mil­li Gü­ven­lik Kon­se­yi Hak­kın­da­ki Ka­nu­n’­dan son­ra 29 Ha­zi­ran 1961 gün­lü, 2485 no.lu Ku­ru­cu Mec­lis Hak­kın­da Ka­nu­n’­la olu­şan Ku­ru­cu Mec­li­s’­in iki ka­na­dı Mil­li Gü­ven­lik Kon­se­yi ile Da­nış­ma Mec­li­si­’nin or­tak ürü­nü­dür. Ku­ru­cu Mec­li­s’­ten çı­kan me­tin 29 Ha­zi­ran 1981 gün­lü, 2485 no.lu, Ana­ya­sa­nın Halk Oyu­na Su­nul­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun ge­re­ğin­ce yu­kar­da be­lirt­ti­ği­miz 7 Ka­sım 1982’de hal­ko­yu­na su­nu­la­rak % 92 oy­la ka­bul edil­miş­tir.
De­ğiş­me­si için ça­lı­şı­lan bu Ana­ya­sa­’ya bi­le tam ola­rak uyul­ma­mak­ta­dır. Gü­nü­müz ik­ti­da­rı sis­tem de­ği­şik­lik­le­ri ola­sı­lık­la­rı­nı de­ği­şik ağız­lar­la tar­tış­ma­ya aça­rak da­ha ge­ri­de bir dü­ze­ni ge­ti­re­cek be­lir­ti­ler ver­mek­te­dir. Bu ne­den­ler­le TBMM Baş­ka­nı­’nın “Ye­ni Ana­ya­sa ya­pa­ca­ğız, ya­za­ca­ğı­z” söz­le­riy­le yan­sı­yan ka­rı­şık­lı­ğı ir­de­le­mek ya­rar­lı ola­cak­tır.
Bu­ra­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’n­de da­ha çağ­daş, da­ha do­yu­ru­cu, ulu­sal ben­li­ğe ya­ra­şır da­ha et­kin bir Ana­ya­sa­’ya ge­rek­si­nim du­yul­du­ğu­nu iç­ten­lik­le açık­la­ma­mız ge­re­ki­yor. An­cak ana­ya­sa ya­pı­mı tüm­den de­ği­şik­lik an­la­mın­da ye­ni­den ya­pıl­ma-yaz­ma ça­lış­ma­sıy­la Ku­ru­cu Mec­li­s’­in yet­ki­sin­de­dir. Şim­di­ki Mec­lis, ku­ru­cu mec­lis de­ğil­dir. Şim­di­ki Mec­lis an­cak Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ya­pa­bi­lir. Bu sı­nır, yü­rür­lük­te­ki Ana­ya­sa­’nın 87. mad­de­si yo­luy­la 175/1. mad­de­sin­de öner­me ko­şul­la­rıy­la bir­lik­te ön­gö­rül­müş­tür. De­ği­şik­li­ği Hü­kü­met ve si­ya­si par­ti Mec­lis grup­la­rı de­ğil an­cak 184 mil­let­ve­ki­li is­te­ye­bi­lir. İs­tem, par­ti­ler adı­na de­ğil mil­let­ve­kil­le­ri­nin ken­di ad­la­rı­na olur. 175. mad­de­nin son­ra­ki al­tı fık­ra­sın­da da ye­ni baş­tan, ön­ce­ki­ni tüm­den kal­dı­ra­rak ya­pım­dan de­ğil “de­ği­şik­li­k”­ten söz edil­miş­tir. 23 Ma­yıs 1987 gün­lü, 3376 no.lu Ana­ya­sa De­ği­şik­lik­le­ri­nin Hal­ko­yu­na Su­nul­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­n’­un hem adı, hem de 2. mad­de­si “A­na­ya­sa de­ği­şik­li­ği­”ni an­lat­mak­ta­dır.
Ana­ya­sa ya­pı­mı, ya­sa­ma or­gan­la­rı­nın en önem­li gö­re­vi ol­mak­la bir­lik­te bu­nu Ku­ru­cu Güç ola­rak dev­let ku­ru­lu­şun­da, ye­ni bir ya­pı­lan­ma­da, re­jim de­ği­şik­li­ğin­de (ih­ti­lal­ler­de ol­du­ğu gi­bi) ye­ri­ne ge­ti­rir. Ola­ğan bi­çim­de ça­lı­şan, se­çim­ler­le de­ği­şen ya­sa­ma or­ga­nı ikin­cil (ta­li güç) olup Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­de baş­ka ye­ni­den Ana­ya­sa yap­ma yet­ki­si yok­tur. De­ği­şik­lik­ler­de yü­rür­lük­te­ki Ana­ya­sa­’ya uyu­la­cak, de­ğiş­ti­ril­me­si öne­ri­le­mez ku­ral­la­ra el sü­rü­le­me­ye­cek­tir. Ama öbür ku­ral­la­rı öy­le de­ğiş­ti­re­bi­lir ki te­mel ku­ral­lar su­la­nır, et­ki­si­ni yi­ti­rir. Gö­rü­nen gi­diş bu yol­da­dır. Bu da hu­kuk­sal hi­le­dir. Ana­ya­sa­’nın sa­kat do­ğu­mu olur, ge­çer­li­ği tar­tı­şı­lır.
 
Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  2.1.2013
İzlenme:  1788
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Yargıya SaygıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.10.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam