Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24545780
Bugün Ziyaretçi :  157
Aktif Ziyaretçiler :  131

Yargıya Saygı
 
Hu­ku­kun, hu­kuk dev­le­ti­nin an­lam ve de­ğer­le­ri­nin ye­te­rin­ce bi­lin­me­di­ği bir dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz. Ay­kı­rı­lık­lar sü­rü­yor. Dev­le­tin te­me­li ve top­lum­sal na­mus olan ada­le­ti ger­çek­leş­tir­mek­le gö­rev­li yar­gı çağ­daş ya­pı­lan­ma­nın en sağ­lık­lı gü­ven­ce­si­dir. Son yıl­lar­da si­ya­sal elat­ma­lar­la or­gan­la­rı­na ge­ti­ri­len ki­mi­le­riy­le hal­kın gü­ve­ni­ni sar­san iş­lem ve ka­rar­la­rıy­la tar­tış­ma ala­nı­na çe­kil­miş ve bı­ra­kı­nız hu­kuk­sal eleş­ti­ri­le­ri, ah­lâk­la bağ­daş­ma­yan sal­dı­rı­la­ra açık tu­tul­muş­tur. Ki­mi tem­sil­ci­le­ri­nin ge­rek­siz ko­nuş­ma­la­rı, bu­lun­ma­ma­la­rı ge­re­ken or­tam­lar­da yer al­ma­la­rı, ki­mi ka­rar­la­rın çe­liş­ki­li ol­mak­tan öte yan­lı­lık­la ve­ril­di­ği iz­le­mi­ni ya­rat­ma­sı, ki­mi­le­ri­nin de hu­kuk­la hiç bağ­daş­ma­yan içe­rik­ler ta­şı­ma­sı hak­lı tep­ki­le­re ne­den ol­du. Si­ya­sal yan­daş­lı­ğı gi­de­rek ulu­sal so­run­lar­dan baş­lı­ca­la­rı için­de ge­len med­ya­nın tu­tu­mu ki­mi za­man ağır sal­dı­rı­lar, çir­kin eleş­ti­ri­ler­le üzün­tü­le­re yol aç­mak­ta­dır.

Yar­gı, hu­kuk dev­le­ti­nin en önem­li or­ga­nı ol­du­ğu gi­bi ba­ğım­sız­lık ve yan­sız­lı­ğı da onun en be­lir­gin ni­te­li­ği­dir. Hu­kuk dev­le­ti adı­nı ta­şı­mak, sa­yıl­mak baş­ka, ol­mak baş­ka­dır. Söz­de hu­kuk dev­le­tin­de yar­gı ik­ti­da­rın et­ki­sin­de, elin­de, yo­lun­da ve ege­men­li­ğin­de­dir. Bu tür dü­zen­ler ko­yu dik­ta­lar­dır. Mah­ke­me­ler ik­ti­da­rın tu­tum ve dav­ra­nı­şı­na gö­re ça­lış­tı­ğı gi­bi ba­ro­lar da ba­ğım­sız­lık­tan yok­sun bi­çim­sel ku­ru­luş­lar­dır. Böy­le bir dü­ze­nin in­san­lık­la, hu­kuk­la, uy­gar­lık­la söz­den baş­ka hiç­bir il­gi­si yok­tur. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni bu du­ru­ma dü­şür­mek is­te­yen kök­ten­din­ci ve çı­kar­cı si­ya­set­çi­ler­le med­ya­nın ba­şı­nı çek­ti­ği, için­de söz­de iş ada­mı, bi­lim ada­mı, din ada­mı ve sa­nat­çı bu­lu­nan kar­ma­şık ke­si­min ko­nuş­ma­la­rı, ya­zı­la­rı ve du­ruş­la­rıy­la yar­gı her gün vur­gun ye­mek­te­dir. Edil­gen (gü­düm­lü), yan­daş, kar­şıt yar­gı ol­maz. Yar­gı, ada­le­tin oca­ğı­dır. Ada­le­ti ya­şa­ma ge­çi­ren, ger­çek­leş­ti­ren, ada­le­te an­lam ka­zan­dı­ran, ba­ğım­sız ve yan­sız yar­gı­dır. Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği ön­ce­ki baş­kan­la­rın­dan Avu­kat Ati­lâ SA­V’­ın 15.8.1981 gün­lü Mil­li­yet ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan “Ni­çin Yar­gıç Gü­ven­ce­si­” baş­lık­lı ya­zı­sı öz­gün bir de­ğer­len­dir­me­dir.
 
Kİ­Mİ KÖ­TÜ ÖR­NEK­LER
Eleş­ti­ri ile sal­dı­rı­nın ayır­dın­da ol­ma­yan­lar, bir iş yap­tı­ğı­nı, ya­rar­lı bir ko­nuş­ma ve ya­zıy­la ada­le­te kat­kı­da bu­lun­du­ğu­nu sa­nan­lar ya­nın­da si­ya­sal amaç­la ya da ken­di­le­ri­ni bir yer­le­re ge­ti­ren­le­re ya­ran­mak için sa­vaş­çı tu­tu­mu­nu alan­lar küs­tah­lı­ğı (say­gı­sız­lı­ğı) be­ce­ri say­mak­ta­dır­lar. Oy­sa yar­gı yıp­ra­nır, yan­daş ve bil­gi­siz olur, ama­cın­dan sa­par­sa ni­te­li­ği­ni yi­ti­rir. O za­man kim­se­nin ada­le­te bağ­lı­lı­ğı kal­maz. Ada­let­siz bir top­lu­mun ne ol­du­ğu­nu ve ola­ca­ğı­nı ada­let­ten bek­le­di­ği­ni bu­la­ma­yan­lar, hak­kı­nı ala­ma­yan­lar, hak­sız­lı­ğa uğ­ra­yan­lar iyi bi­lir. Ada­let, top­lum­sal ba­rı­şın da­ya­na­ğı­dır. Gü­nü­müz ik­ti­da­rı hu­kuk­tan ka­çı­yor.

“A­na­ya­sa­dan Mil­le­te Dar­be­” baş­lı­ğı al­tın­da ve­ri­len ha­be­rin içe­ri­ği, “Dar­be ürü­nü Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bir kez da­ha si­ya­sî ka­rar ve­re­rek mil­le­ti yok say­dı. Bu de­mok­ra­si de­ğil, mil­le­te dar­be…” ve “…Yar­gı­tay, Da­nış­tay, YSK, RTÜK, şim­di AYM. Ya­kın­da TSK zıp­lar. İk­ti­dar boş­luk kal­dır­maz. Va­kit kay­bet­me­den er­ken se­çim. Ya zil­let ya mil­let.” (Hür­ri­yet, 15/7/2015). Bu ya­kı­şık­sız söz­le­ri ye­rin­de bul­mak ola­nak­lı mı? İk­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri yar­gı­da yer alan­la­rın eği­tim-öğ­re­tim du­rum­la­rı­nı, de­ne­yim­le­ri­ni, yet­ki­li ku­rul­lar­ca se­çil­me­le­ri­ni (bir si­ya­set­çi­nin buy­ru­ğuy­la otur­mak de­ğil) bil­mi­yor, an­la­mı­yor­lar. Ge­çen­ler­de bir ga­ze­te­de “Bu utanç yar­gı­ya ye­te­r” tüm­ce­si yer alı­yor­du. Oku­ma­dı­ğı­mız ga­ze­te­ler­de, iz­le­me­di­ği­miz ya­yın­lar­da kim bi­lir da­ha ne çir­kin­lik­ler ser­gi­le­ni­yor… Eleş­ti­ri ya­rar­lı­dır ama say­gı­sız­lık ve sal­dı­rı za­rar­dan baş­ka bir so­nuç ver­mez. Yar­gıç kor­ku­tul­maz, çe­kin­di­ril­mez, et­ki ve bas­kı al­tın­da tu­tul­maz. Yar­gı da ik­ti­dar or­ga­nı ve tu­tuk­la­ma tez­gâ­hı gi­bi ça­lış­maz. Gü­nü­müz­de yar­gı­ya yö­ne­lik olum­suz söz­ler, ya­zı­lar, an­la­tım­la­rı ağır ka­ri­ka­tür­ler art­mış­tır. Gü­ve­nin azal­dı­ğı ya­kın­ma­la­rı da. Her gö­rev­li ken­di­ni so­rum­lu say­ma­lı ve iyi dü­şün­me­li­dir. Vic­dan, ka­ra ola­maz.
 
DA­HA KÖ­TÜ­SÜ
Say­gı­sız­lık­tan kö­tü­sü de yar­gı­nın ki­şi­sel tu­tum­lar­la, ka­rar ve uy­gu­la­ma­la­rıy­la sal­dı­rı­la­ra ne­den ol­ma­sı­dır. Me­cel­le­’den bu ya­na yar­gı ve yar­gıç­lar için söy­le­nen söz­ler, ara­nan ni­te­lik ve özel­lik­ler önem ta­şı­mak­ta­dır. Dev­le­te, ül­ke­ye, ulu­sa hiz­me­tin öne­mi ta­nım­la­na­maz ve öl­çü­le­mez. Ah­lâk, bil­gi ve ça­lış­ma ile ada­le­ti ger­çek­leş­tir­me iş­le­vi hiz­me­tin en onur­lu­la­rın­dan bi­ri­dir. İl­gi­li, yet­ki­li ve so­rum­lu olan­la­rın çok iyi bil­me­le­ri ge­re­ken bu du­rum, gi­yim ku­şam­dan, otu­rup kalk­ma­dan, ko­nu­şup yaz­ma­dan ve ya­şam bi­çi­min­den baş­la­ya­rak tüm ki­şi­li­ğin seç­kin­li­ği­ni ge­rek­ti­rir. Yar­gı­da gö­rev­li her­ke­sin özen gös­ter­me­si ge­re­ken tu­tum ve dav­ra­nış­lar, say­gın­lık çiz­gi­sin­de top­la­nır. Ada­le­te ya­ra­şır ol­mak er­dem­dir.
 

 

Ekleyen:  Yekta Güngör ÖZDEN
Tarih:  21.10.2015
İzlenme:  1276
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Yekta Güngör ÖZDEN Yazıları
Ne günlere kaldık… Yekta Güngör ÖZDEN [ 29.12.2020 Devamı
Gerçek hukuk devlet içinYekta Güngör ÖZDEN [ 29.11.2020 Devamı
Iramız, onurumuz CumhuriyetYekta Güngör ÖZDEN [ 2.11.2020 Devamı
Siyasal çarpıklıklarYekta Güngör ÖZDEN [ 16.10.2020 Devamı
Kim kimi kandırıyor?Yekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2020 Devamı
Toplumsal SınavYekta Güngör ÖZDEN [ 9.5.2020 Devamı
Üzücü durumlarYekta Güngör ÖZDEN [ 14.4.2020 Devamı
Kuyruklu yalanlarYekta Güngör ÖZDEN [ 7.1.2020 Devamı
Yaşam SavaşıYekta Güngör ÖZDEN [ 27.10.2019 Devamı
Siyasal BilançoYekta Güngör ÖZDEN [ 31.1.2017 Devamı
Böyle giderse…Yekta Güngör ÖZDEN [ 12.1.2017 Devamı
Atatürk'e seslenişYekta Güngör ÖZDEN [ 10.11.2016 Devamı
SAHNEYekta Güngör ÖZDEN [ 25.8.2016 Devamı
Yargıdan YakınmalarYekta Güngör ÖZDEN [ 25.6.2016 Devamı
ANCAKYekta Güngör ÖZDEN [ 18.3.2016 Devamı
Kültür ve Sanat KarşıtlığıYekta Güngör ÖZDEN [ 21.1.2016 Devamı
En iyi armağanYekta Güngör ÖZDEN [ 31.12.2015 Devamı
ORDAN, BURDANYekta Güngör ÖZDEN [ 16.11.2015 Devamı
Çözüm nedir, neyin çözümü?Yekta Güngör ÖZDEN [ 5.8.2015 Devamı
Bağımsızlık BayrağıYekta Güngör ÖZDEN [ 24.6.2015 Devamı
Geçen aydan gelecek ayaYekta Güngör ÖZDEN [ 8.4.2015 Devamı
Sonu nereye varır?Yekta Güngör ÖZDEN [ 30.3.2015 Devamı
Mustafa Kemal GünüYekta Güngör ÖZDEN [ 12.9.2014 Devamı
HASTALIKYekta Güngör ÖZDEN [ 14.7.2014 Devamı
Siyasal çıkmazYekta Güngör ÖZDEN [ 30.6.2014 Devamı
COŞKUYekta Güngör ÖZDEN [ 26.3.2014 Devamı
Ulusal hazinemiz, Cumhuriyetimiz!Yekta Güngör ÖZDEN [ 1.1.2014 Devamı
SİYASAL TACİZ... Yekta Güngör ÖZDEN [ 10.9.2013 Devamı
İbret LevhasıYekta Güngör ÖZDEN [ 1.2.2013 Devamı
Anayasa çıkmazı (1)Yekta Güngör ÖZDEN [ 2.1.2013 Devamı
Mareşal Gazi Mustafa KemalYekta Güngör ÖZDEN [ 31.10.2012 Devamı
DERSYekta Güngör ÖZDEN [ 4.10.2012 Devamı
Sözde sorunYekta Güngör ÖZDEN [ 19.8.2012 Devamı
ÖRNEKYekta Güngör ÖZDEN [ 29.7.2012 Devamı
DurumYekta Güngör ÖZDEN [ 10.7.2012 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam